Villkor

Villkor
Reviderad: 16 april 2021

 1. Godkännande av villkor

Lightspeed Solutions, LLC (“Lightspeed”, Dba“ Lightspeed Systems ”) gör det möjligt för skolor och andra utbildningsorgan att göra inlärning säker, hanterad och mobil genom tillgång till och användning av sin egen online-plattform tillgänglig från webbplatsen och tillhörande domäner i https://www.lightspeedsystems.com/ (“Plattform”) Och Lightspeeds mobila applikationer (“Mobilappar”) Och annan lokalt installerad programvara (”Smarta agenter”) Relaterade till plattformen (plattformen tillsammans med smarta agenter och mobilapparna, inklusive säkerhetskontroll,”Lightspeed Erbjudande”). All tillgång till eller användning av erbjudandet Lightspeed omfattas av villkoren i dessa användarvillkor (“TILL DIG”). Lightspeed kan, efter eget gottfinnande, uppdatera TOU när som helst utan föregående meddelande. Du kan komma åt och granska den senaste versionen av TOU: n på webbadressen för denna sida eller genom att klicka på länken "Användningsvillkor" i Lightspeed-erbjudandet eller på annat sätt görs tillgängligt av Lightspeed.

ÖVERSIKT FÖRVARINGEN NÅGOT. Genom att registrera dig för ett konto eller på annat sätt komma åt eller använda LIGHTSPEED-ERBJUDANDET (ELLER LÅTA SLUTANVÄNDARE TILLGÅNG ELLER ANVÄNDA LIGHTSPEED-ERBJUDANDET), godkänner du att du är bunden av TOU, inklusive UPPDATERINGAR ELLER REVIDERINGAR PÅ HÄR ELLER ANDRA KOMMISSIONEN. OM DU GÅR TILL KONTROLLEN FÖR FÖRETAG ELLER ANDRA RÄTTSLIGA ENHETER, FÖRETRÄDER DU OCH GARANTIERAR ATT DU ÄR Auktoriserad och lagstadgad FÖR ATT BINDA SÅ ENHET TILL TUEN, I DET FALL VILLKORET ”DU” SKAL HÄNNA TILL EN SÅ ENHET. OM DU INTE HAR SÅDAN MYNDIGHET, ELLER OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN OCH VILLKOREN FÖR TOUEN, FÅR DU INTE ÅTGÄRD ELLER ANVÄNDA LIGHTTSPEED-ERBJUDANDET.

Du intygar och garanterar att du är: (i) över arton (18) år eller majoritetsålder i din jurisdiktion, beroende på vilket som är störst; (ii) myndig för att bilda ett bindande avtal; och (iii) inte en person som är förhindrad att använda Lightspeed-erbjudandet enligt lagarna i ditt hemland eller någon annan tillämplig jurisdiktion.

 1. Andra avtal

Utöver dessa TOU: er är din tillgång till och användning av Lightspeed-erbjudandet föremål för Lightspeed Integritetspolicy, alla villkor som skriftligen har godkänts av Lightspeed och dig angående omfattningen av åtkomst till och användning av Lightspeed-erbjudandet och / eller Lightspeeds tillhandahållande av supporttjänster till dig, och all användning eller andra policyer relaterade till Lightspeed-erbjudandet publicerat eller på annat sätt gjort tillgängligt till dig med Lightspeed (tillsammans "Ytterligare villkor”). De ytterligare villkoren är en del av TOU: n och införlivas härmed genom hänvisning och du samtycker till att vara bunden av de ytterligare villkoren.

 1. Beviljande av rättigheter

(a) Lightspeed ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar licens för att komma åt och visa sidor inom plattformen.

(b) I den mån plattformen ger åtkomst till någon online-mjukvara, applikationer eller andra liknande komponenter, ger Lightspeed dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar licens för att få tillgång till och använda sådana komponenter endast i formuläret inom plattformen.

(c) Lightspeed ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar licens att installera, köra och använda mobilapparna på en mobil enhet som du äger och kontrollerar (vilket villkor ska inkludera alla enheter som ägs av dig som du lånar ut till slutanvändare), endast i körbar, maskinläsbar, objektkodsform.

(d) Lightspeed ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar, återkallbar licens att installera, köra och använda Smart Agents på en enhet som du äger och kontrollerar (vilket villkor ska inkludera alla enheter som ägs av dig som du lånar ut till slutanvändare), endast i exekverbar, maskinläsbar, objektkodsform.

(e) Alla rättigheter som beviljats dig enligt detta användarvillkor är föremål för din efterlevnad av användarvillkoren och alla ytterligare villkor i alla väsentliga avseenden och får endast utövas av dig för ditt personliga, icke-kommersiella bruk eller för interna affärsändamål.

 1. IOS Mobile Apps

(a) Om någon mobilapp laddas ner av dig från iTunes App Store (varje, en "iOS mobilapp”), Licensen i avsnitt 3 (c) med avseende på sådan iOS Mobile App är vidare föremål för din överensstämmelse i alla väsentliga avseenden med villkoren i användningsreglerna i iTunes App Store Servicevillkor.

(b) Med avseende på alla iOS-mobilappar, bekräftar parterna att användarvillkoren endast ingås mellan dig och Lightspeed och inte med Apple Inc. (“Äpple”), Och Apple ansvarar inte för iOS Mobile Apps och innehållet i dem. Apple har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på iOS Mobile Apps. Lightspeed, inte Apple, ansvarar för att ta itu med anspråk från dig eller någon tredje part i samband med iOS Mobile Apps eller din ägande och / eller användning av iOS Mobile Apps, inklusive anspråk på produktansvar, alla påståenden om att iOS Mobile Apps inte följer någon tillämpliga rättsliga eller reglerande krav och anspråk som uppstår enligt konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsmottagare av TOU med avseende på iOS Mobile Apps, och Apple ska ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva TOU mot dig som tredjepartsmottagare härmed med respekt för iOS Mobile Apps. Lightspeed, inte Apple, är ensamt ansvarig för utredning, försvar, avveckling och ansvarsfrihet för intrång i immateriella rättigheter som kan hänföras till iOS Mobile Apps.

 1. Programvara från tredje part

Vissa komponenter i Lightspeed-erbjudandet kan levereras med eller har införlivats med programvara från tredje part (“Programvara från tredje part”), Som kan innehålla programvara licensierad under” öppen källkod ”eller andra licenser som godkänts av Open Source Initiative. All programvara från tredje part är föremål för sina egna licensvillkor som finns på https://help.lightspeedsystems.com/s/article/Third-Party-Software. Om du inte samtycker till att följa de tillämpliga villkoren för programvara från tredje part, bör du inte installera eller använda tillämpliga komponenter. Du bekräftar och samtycker till att: (i) Lightspeed inte har något äganderättsligt intresse i någon tredjepartsprogramvara; (ii) i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och trots resten av användarvillkoren, tillhandahålls all programvara från tredje part "I BEFINTLIGT SKICK" med alla fel och varken licensgivaren för sådan programvara från tredje part eller någon Lightspeed-part ska vara ansvarig för någon skador, anspråk, ansvar eller utgifter (oavsett om det är direkt, indirekt, tillfälligt, speciellt, exemplariskt, straffbart eller följdriktigt) relaterade till sådan Tredjepartsprogramvara eller användningen av den; och (iii) sådan programvara från tredje part kan vara föremål för separata licensbegränsningar och skyldigheter som anges i respektive licensavtal relaterade till sådan programvara.

 1. Stöd

Lightspeed kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla de supporttjänster som parterna är överens om i enlighet med tillämpliga tilläggsvillkor. Annars berättigar inte TOU till något stöd för erbjudandet Lightspeed.

 1. Registrering; konto

(a) Lightspeed kan ge dig tillgång till och bläddra i Lightspeed-erbjudandet utan att registrera dig, men vissa funktioner kanske inte är tillgängliga om du inte registrerar dig. När du registrerar dig för Lightspeed-erbjudandet samtycker du till att: (i) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv i enlighet med Lightspeed-erbjudandets registreringsformulär (”Registreringsdata”); och (ii) upprätthålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att hålla dem sanna, korrekta, aktuella och fullständiga. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller Lightspeed rimligen misstänker att du har gjort det, kan Lightspeed stänga av eller avsluta ditt konto.

(b) Du får inte dela ditt konto eller lösenord med någon. Du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto, oavsett om du godkände den specifika användningen eller användaren eller inte, och oavsett din kunskap om sådan användning. Du samtycker till att omedelbart meddela Lightspeed om all obehörig användning av ditt konto eller lösenord eller något annat liknande säkerhetsbrott.

(c) Om ditt konto förblir inaktivt i tre månader eller längre förbehåller sig Lightspeed rätten att stänga av eller avsluta ditt konto, med eller utan meddelande till dig, och radera ditt innehåll (enligt definitionen i avsnitt 8(a)), allt utan ansvar till dig.

 1. Ansvar för innehåll

(a) Du bekräftar och samtycker till att all information, data, dataposter, databaser, text, programvara, musik, ljud, fotografier, bilder, grafik, videor, meddelanden, skript, taggar och annat material som är tillgängligt via Lightspeed-erbjudandet, oavsett om det är offentligt postat eller privat överfört (“Innehåll”), Är ensam ansvaret för den person från vilken sådant innehåll härrör. Detta innebär att du, och inte Lightspeed, är helt ansvarig för allt innehåll som härstammar från eller genom dig, eller som samlas in av dig eller för dina räkning, inklusive allt innehåll som du eller någon av dina användare laddar upp, postar, mailar, överför eller på annat sätt göra tillgängligt via erbjudandet Lightspeed (tillsammans ”Ditt innehåll”).

(b) Du erkänner och samtycker till att Lightspeed inte har någon skyldighet att förhandsgranska ditt innehåll, även om Lightspeed förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förhandsgranska, vägra eller ta bort något av ditt innehåll. Utan att begränsa det allmänna i den föregående meningen, ska Lightspeed ha rätten att ta bort (utan ansvar) något av ditt innehåll som bryter mot användarvillkoren eller som den anser vara stötande.

(c) Du representerar och garanterar att: (i) du har alla nödvändiga rättigheter och befogenheter att bevilja de rättigheter som anges i användarvillkoren med avseende på ditt innehåll; och (ii) Ditt innehåll inte bryter mot någon konfidentiell skyldighet gentemot en annan person, eller någon annan persons upphovsrätt, varumärke, rätt till integritet, publicitet eller någon annan rättighet.

(d) Du ska tillhandahålla data till Lightspeed i enlighet med alla tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till Federal Educational Rights and Privacy Act ("FERPA"), Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") och Protection of Pupil Rights Tillägg ("PPRA"). Du representerar, garanterar och förbinder dig till Lightspeed att du kommer: (i) att följa alla tillämpliga bestämmelser i FERPA som rör avslöjande till skoltjänstemän (enligt definitionen i 34 CFR 99.31 (B)) med ett legitimt utbildningsintresse, inklusive, utan begränsning, informera föräldrar i deras årliga meddelande om FERPA-rättigheter, att du definierar "skoltjänsteman" för att inkludera tjänsteleverantörer och definierar "legitima utbildningsintresse" för att inkludera tjänster såsom den typ som tillhandahålls av Lightspeed; och (ii) tillhandahålla tillräckligt med meddelande och avslöjande av villkoren i detta användarvillkor och de ytterligare villkoren till, och erhålla och behålla alla nödvändiga rättigheter och samtycken, inklusive samtycken som krävs av tillämplig statlig och federal lag, regler och förordningar, såsom COPPA, från, antingen varje användare eller, vid behov, varje användares förälder eller vårdnadshavare, för att tillåta Lightspeed att tillhandahålla och förbättra Lightspeed-erbjudandet och samla in och ta emot användardata i enlighet med dessa användarvillkor och de ytterligare villkoren. Lightspeed förlitar sig på samtycke som erhållits från skolor, som agerar som ombud för föräldrarna eller vårdnadshavare till sina elever, i enlighet med COPPA, för att använda Lightspeed-erbjudandet i samband med elever under tretton (13) år , om någon. Du måste spara alla samtycken och lämna dem till Lightspeed om vi begär dem. Vi rekommenderar att du förser användare och deras respektive föräldrar/vårdnadshavare, lärare och annan lämplig skolpersonal med en kopia av Lightspeed:s sekretesspolicy och COPPA-meddelande, och all annan föräldrainformation som görs tillgänglig av Lightspeed.

 1. Meddelanden och juridiska skyldigheter

Beroende på vilka tjänster Lightspeed-erbjudande du använder kan Lightspeed-erbjudandet använda egenutvecklad insikt och algoritmer för att identifiera varningssignaler om vissa farliga beteenden online. I sådana fall förstår du att:

(a) Lightspeed kan, efter eget gottfinnande, utföra manuell granskning av flaggat beteende för vidare analys.

(b) Om Lightspeed identifierar sådana varningsskyltar kan det utlösa en automatisk kommunikation från Lightspeed till den e-postadress som anges i Lightspeed-erbjudandet.

(c) Lightspeed-erbjudandet är inte utformat för att flagga allt farligt onlinebeteende och Lightspeed kan inte garantera att den angivna e-postadressen kommer att meddelas om varje tillfälle som utgör ett hot.

(d) Du eller specifik skol- eller distriktspersonal kan ha en rättslig skyldighet att meddela brottsbekämpande myndigheter, första responders, statliga eller federala rapporteringsorgan, såsom National Center for Missing and Exploited Children, eller andra tjänstemän ("Regeringstjänstemän"), eller andra individer av beteendet flaggat av Lightspeed-erbjudandet. Dessa skyldigheter, liksom de identifierade hoten, kan vara tidskänsliga och du samtycker till att den angivna e-postadressen kommer att övervakas regelbundet och konsekvent.

(e) Du samtycker till att Lightspeed:s meddelande till den angivna e-postadressen uppfyller alla juridiska förpliktelser som åläggs Lightspeed, men Lightspeed kan, efter eget gottfinnande, kontakta regeringstjänstemän för att meddela dem om situationer som Lightspeed blir medveten om och för att förse dem med information angående sådana situationer och att sådan kontakt kan resultera i att en sådan regeringstjänsteman vidtar omedelbara åtgärder baserat på den tillhandahållna informationen.

(f) Alla meddelanden från Lightspeed till den angivna e-postadressen, annan skol- eller distriktspersonal, brottsbekämpande tjänstemän eller andra tjänstemän uppfyller inte din eller skolans eller distriktets rättsliga skyldighet att meddela brottsbekämpande myndigheter eller andra tjänstemän om beteendet som flaggats av Lightspeed Erbjudande.

 1. Rättigheter till innehåll

(a) Lightspeed gör inte anspråk på äganderätten till ditt innehåll. Däremot ger du Lightspeed och dess tjänsteleverantörer en världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, underlicenserbar, överlåtbar licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk från, offentligt framföra, visa offentligt, distribuera, skapa och ha gjort ditt innehåll (i vilken form och vilket medium som helst, oavsett om det nu är känt eller senare utvecklat) som är nödvändigt för att tillhandahålla Lightspeed-erbjudandet till dig. Dessutom erkänner och samtycker du till att Lightspeed kan samla in och använda för alla lagliga ändamål Ditt innehåll i aggregerad form, utan att identifiera enskilda slutanvändare eller du.

(b) Du bekräftar och samtycker till att den tekniska behandlingen och överföringen av data associerad med Lightspeed-erbjudandet, inklusive ditt innehåll, kan kräva: (i) överföringar över olika nätverk; och (ii) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter.

(c) Förutom med avseende på ditt innehåll, erkänner och samtycker du till att, som mellan dig och Lightspeed, äger Lightspeed alla rättigheter, titel och intressen (inklusive alla immateriella rättigheter) i Lightspeed-erbjudandet och allt innehåll och annat material inom Lightspeed Erbjudande. Lightspeed-erbjudandet skyddas av amerikanska och internationella lagar och fördrag om upphovsrätt, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter. Lightspeed förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig.

(d) Du bekräftar att en "Life of the Device"-licens är giltig under en prenumerationsperiod av enhetens livstid, upp till högst fem år från prenumerationens startdatum. Du samtycker till att inaktivera Lightspeed-erbjudandet från alla enheter som inte längre ägs av dig.

(e) Förutom med avseende på ditt innehåll får du inte: (i) använda, reproducera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk från, offentligt framföra, visa offentligt, distribuera, göra, ha gjort, överlåta, pantsätta, överföra eller på annat sätt bevilja rättigheter till Lightspeed-erbjudandet, förutom vad som uttryckligen tillåts enligt användarvillkoren; (ii) bakåtkonstruera, demontera, dekompilera eller översätta, eller på annat sätt försöka härleda källkoden, det arkitektoniska ramverket eller dataposterna för någon programvara inom eller associerad med Lightspeed-erbjudandet; (iii) rama in eller använda någon inramningsteknik för att innesluta något innehåll; (iv) få tillgång till Lightspeed-erbjudandet i syfte att utveckla, marknadsföra, sälja eller distribuera någon produkt eller tjänst som konkurrerar med eller innehåller funktioner som väsentligen liknar Lightspeed-erbjudandet eller några produkter eller tjänster som erbjuds av Lightspeed; (v) hyra ut, leasa ut, låna ut, sälja eller underlicensiera Lightspeed-erbjudandet eller på annat sätt ge tillgång till Lightspeed-erbjudandet som en del av en servicebyrå eller liknande syfte med avgift för tjänst; (vi) ta bort eller dölja något äganderättsmeddelande som förekommer i Lightspeed-erbjudandet; eller (vii) använda Lightspeed-erbjudandet på något sätt eller i något syfte som gör intrång, förskingrar eller på annat sätt kränker någon persons immateriella rättigheter eller andra rättigheter, eller som bryter mot tillämplig lag.

 1. Exportbegränsningar

Du bekräftar att Lightspeed-erbjudandet är föremål för amerikansk exportjurisdiktion. Du samtycker till att följa alla tillämpliga internationella och nationella lagar som gäller för Lightspeed-erbjudandet, inklusive, men inte begränsat till, USA:s exportadministrationsregler som administreras av det amerikanska handelsdepartementet, Bureau of Industry & Security (“BIS”) och sanktioner påtvingat av USA:s finansdepartement, Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), samt begränsningar för slutanvändare, slutanvändning och destination som upprätthålls av amerikanska och utländska regeringar.

Du intygar och garanterar till Lightspeed att du inte ska delta i återexport av Lightspeed-erbjudandet i strid med amerikanska och internationella exportkontroll- och sanktionsregimer. Du samtycker till att du omedelbart ska meddela Lightspeed i händelse av misstänkt eller faktisk överträdelse av USA:s exportkontroll- och sanktionslagar.

Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker med användningen av Lightspeed-erbjudandet. Du ska säkerställa att Lightspeed-erbjudandet inte används, överförs eller på annat sätt exporteras eller återexporteras till Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller något annat land där USA och/eller Europeiska Unionen har ett embargo ( kollektivt, "Embargo Countries") eller till någon person eller enhet på OFAC:s lista över särskilt utsedda medborgare eller BIS:s Entity List ("Designated Person"). Dessa listor över utsedda personer kan ändras utan föregående meddelande. Genom att använda Lightspeed-erbjudandet intygar och garanterar du att du inte befinner dig i, kontrolleras av eller är medborgare eller bosatt i ett land eller en utsedd person som omfattas av Embargo. Du samtycker till att erhålla alla nödvändiga exporttillstånd för återexport av Lightspeed-erbjudandet för att säkerställa efterlevnad av amerikanska export- och sanktionslagar.

 1. Användarnas beteende

I samband med din eller någon av dina slutanvändares tillgång till eller användning av Lightspeed-erbjudandet ska du och de inte:

(a) ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som: (i) är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadegörande, ärekränkande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på annans integritet, hatiskt eller på annat sätt stötande; (ii) får inte göras tillgänglig enligt någon lag eller under avtals- eller förtroendeförhållanden (såsom konfidentiell eller äganderättslig information som lärts ut som en del av ett anställningsförhållande eller under ett sekretessavtal); (iii) gör intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller annan äganderätt som tillhör någon part; (iv) består av oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, skräppost, skräppost, kedjebrev, pyramidspel, kommersiella elektroniska meddelanden eller någon annan form av uppmaning; (v) innehåller programvaruvirus eller annan kod, filer eller program utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon mjukvara eller hårdvara; eller (vi) består av information som du vet eller har anledning att veta är falsk eller felaktig.

(b) utger sig för att vara någon person eller enhet, inklusive Lightspeed-personal, eller felaktigt ange eller på annat sätt felaktigt framställa din anknytning till någon person eller enhet;

(c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till något innehåll som överförs genom Lightspeed-erbjudandet;

(d) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares förmåga att komma åt eller använda Lightspeed-erbjudandet;

(e) vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Lightspeed-erbjudandet eller dess infrastruktur;

(f) störa eller avbryta Lightspeed-erbjudandet eller servrar eller nätverk som är anslutna till Lightspeed-erbjudandet, eller inte följa krav, procedurer, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Lightspeed-erbjudandet;

(g) använda spindlar, sökrobotar, robotar, skrapor, automatiserade verktyg eller andra liknande sätt för att komma åt Lightspeed-erbjudandet, eller väsentligen ladda ner, reproducera eller arkivera någon del av Lightspeed-erbjudandet;

(h) sälja, dela, överföra, handla, låna ut eller utnyttja någon del av Lightspeed-erbjudandet för något kommersiellt syfte, inklusive ditt användarkonto och lösenord; eller

(i) bryta mot någon tillämplig lokal, statlig, provinsiell, federal eller internationell lag eller förordning.

 1. Förslag

Om du väljer att tillhandahålla eller göra tillgängliga för Lightspeed några förslag, kommentarer, idéer, förbättringar eller annan feedback som rör Lightspeed-erbjudandet (“Förslag”), Lightspeed ska vara gratis, och du ger härmed Lightspeed en evig, oåterkallelig, global, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar licens, att använda, reproducera, modifiera, anpassa, skapa derivat verk från, offentligt uppträder, offentligt visar, distribuerar, gör, har gjort, tilldelat, utlovat, överfört eller på annat sätt beviljat rättigheter i dina förslag i någon form och vilket medium som helst (oavsett om det nu är känt eller senare utvecklat), utan kredit eller ersättning till dig.

 1. Affärer med annonsörer och andra tredje parter

Ditt samarbete med annonsörer och andra tredje parter som marknadsför, säljer, köper eller erbjuder att sälja eller köpa några varor eller tjänster på erbjudandet Lightspeed, inklusive betalning för och leverans av sådana varor eller tjänster och andra villkor, villkor, garantier eller representationer associerade med sådana affärer, är endast mellan dig och annonsören eller annan tredje part. Du samtycker till att Lightspeed inte ska hållas ansvarig för skada, ansvar, kostnad eller förlust av något slag som uppkommit till följd av sådana affärer.

 1. Länkar och externa material

Lightspeed-erbjudandet eller användare av Lightspeed-erbjudandet kan tillhandahålla länkar eller andra anslutningar till andra webbplatser eller resurser. Du erkänner och godkänner att Lightspeed inte stöder och inte ansvarar för något innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgängligt via sådana webbplatser eller resurser (“Externa material”). Externt material är föremål för olika användningsvillkor och sekretesspolicyer. Du är ansvarig för att granska och följa sådana användarvillkor och sekretesspolicyer. Du erkänner vidare och samtycker till att Lightspeed inte ska hållas ansvarig för skada, ansvar, kostnad eller förlust som uppstår till följd av eller som uppstår på grund av användning av eller beroende av externt material.

 1. Ändringar i erbjudandet Lightspeed

Med förbehåll för några ytterligare villkor förbehåller Lightspeed sig rätten när som helst att ändra Lightspeed-erbjudandet, med eller utan föregående meddelande, och Lightspeed är inte ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för sådan ändring; försedd, Lightspeed kommer att ge dig rimlig förhandsanmälan om sådan ändring väsentligt och negativt kommer att påverka funktionerna i Lightspeed-Erbjudandet och du kan säga upp TOU genom att skriftligen meddela Lightspeed omedelbart därefter.

 1. Skadeersättning

Du ska ersätta, försvara och hålla Lightspeed och dess dotterbolag och aktieägare, och var och en av deras befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, partners, företrädare, rådgivare och licensgivare (tillsammans ”Lightspeed-parter”) ofarliga från och mot alla anspråk, krav, förluster, skador, kostnader, ansvar och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller härrör från: (a) Ditt innehåll; (b) din överträdelse, eller någon av dina slutanvändares brott mot användarvillkoren, någon lag eller förordning eller någon annan parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter); (c) din underlåtenhet att ta emot några samtycken eller tillhandahålla några meddelanden som krävs för att tas emot eller tillhandahållas enligt tillämplig lag; eller (d) din användning eller din slutanvändares användning av Lightspeed-erbjudandet (inklusive din underlåtenhet att använda vissa aspekter av Lightspeed-erbjudandet; din underlåtenhet att rapportera eller vidta åtgärder med avseende på faktisk eller potentiell skadlig webbaktivitet eller skadliga handlingar från slutanvändare eller information relaterad till sådan aktivitet eller handlingar, ditt beslut att agera utifrån information som erhållits från Lightspeed-erbjudandet, eller underlåtenhet att tillhandahålla information till dig eller någon annan person från säkerhetskontrollsystemet). Du får inte lösa eller äventyra något skadeslöst krav utan föregående skriftligt medgivande från Lightspeed.

 1. Ansvarsfriskrivning

(a) DIN ANVÄNDNING OCH DIN SLUTANVÄNDARES ANVÄNDNING AV LIGHTSPEED-ERBJUDANDET ÄR PÅ SÅDAN PERSONS ENDA RISK. LIGHTSPEED ERBJUDANDET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH "SOM TILLGÄNGLIGT" BAS, MED ALLA FEL. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG AVSÄGER LIGHTSPEED PARTER UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARJE UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDET ELLER SOM HAR UPPSTÅR FRÅN LAG, FÖRLÅT AV HANDLING, ELLER ANVÄNDNING, ELLER ANVÄNDNING, ELLER ANVÄNDNING AV ANVÄNDNING. SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÄDE.

(b) LIGHTSPEED-PARTER GER INGEN GARANTI ELLER UTTALANDE OM ATT: (i) LIGHTSPEED-ERBJUDANDET KOMMER ATT UPPFYLA DINA KRAV ELLER LIGHTSPEED-ERBJUDANDET KOMMER ATT GERA ALL ÖNSKLIG ELLER NÖDVÄNDIG INFORMATION TILL DIG ELLER DINA SLUTANVÄNDARE; (ii) TILLGÅNG TILL LIGHTSPEED-ERBJUDANDET KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, LÄGE, SÄKER ELLER FELFRI; (iii) INFORMATIONEN OCH EVENTUELLA RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV LIGHTSPEED-ERBJUDANDET (INKLUSIVE SÄKERHETSKONTROLL) KOMMER ATT VARA KORREKT, PÅLITLIGT, AKTUELL ELLER FULLSTÄNDIG; ELLER (IV) ANVÄNDNING AV LIGHTSPEED-ERBJUDANDET (INKLUSIVE SÄKERHETSKONTROLL) SKYDDAR DIG ELLER DINA SLUTANVÄNDARE ELLER NÅGON ANNAN PART FRÅN SKADA.

(c) ALLT INNEHÅLL SOM GÖR TILLGÄNGLIGT GENOM LIGHTSPEED-ERBJUDANDET ÄR TILLGÄNGLIGT ENDAST FÖR INFORMATIONSSYFTEN. DU ÄR ENDA ANSVARIG FÖR ATT BEKRÄFTA RIKTIGHETEN I ALL INFORMATION INNAN DU VIDAR ELLER UNDERLATER NÅGON ÅTGÄRD ELLER BESTÄMAR OM DU SKA VIDTA NÅGON ÅTGÄRD MED REPETERANDE AV NÅGON INFORMATION SOM ERHÅLLS FRÅN LIGHTSPEED-ERBJUDANDET.

 1. Ansvarsbegränsning; Släpp

(a) OAVSETT NÅGOT HÄR TILL MOTTETS: (I) SKA LIGHTSPEED-PARTER INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLASTNING ELLER KOSTNADER FÖR TÄCKNING, AFFÄRSAVBROTT, ELLER INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA, PUNITIVA ELLER UNDERSÖKLIGA ELLER BESKRIVNING TYP ELLER SÄTT AV KOMMERSIELL, AFFÄRS- ELLER FINANSIELL FÖRLUST, ÄVEN OM LIGHTSPEED-PARTER HADE FAKTISK ELLER KONSTRUKTIV KUNSKAP OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA OCH OAVSETT OM DET FINNS INGEN SÅDAN SKADA ELLER SÅ ÄR DET ELLER SOM FINNS DET ELLER SÅ ÄR SKADA ELLER. ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER relaterade till TOUEN ELLER DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV (ELLER OFÖJLIGHET ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA) LIGHTSPEED-ERBJUDANDET ÖVER DET BELOPP SOM BETALATS AV DU TILL LIGHTSPEED FÖR TILLGÅNG TILL LIGHTSPEED-ERBJUDANDET I DET TILL I OCH MED DETTA ERBJUDANDET DATUM DÅ DET TILLÄMPLIGA ANSPRÅKET UPPRÖST. du får inte väcka anspråk enligt dessa användarvillkor mer än 6 månader efter det att talan uppstår.

(b) Du befriar härmed OCH BESLUTAR Lightspeed-parterna från alla SKADOR, anspråk, skulder och utgifter i samband med: din underlåtenhet att använda vissa aspekter av Lightspeed-erbjudandet; din underlåtenhet att rapportera eller vidta åtgärder med avseende på faktisk eller potentiell skadlig webbaktivitet eller skadliga åtgärder från slutanvändare eller information relaterad till sådan aktivitet eller sådana åtgärder; DITT BESLUT ATT HANDLA PÅ INFORMATION SOM ERHÅLLS FRÅN LIGHTSPEED-ERBJUDANDET; ELLER misslyckande med säkerhetskontrollsystemet att tillhandahålla information till dig eller någon annan person.

(c) VISSA STATLIGA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA ANSVARSFRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

 1. Uppsägning

(a) Med förbehåll för de ytterligare villkoren, om du bryter mot användarvillkoren, ska alla rättigheter som beviljats dig enligt användarvillkoren upphöra omedelbart, med eller utan meddelande till dig.

(b) Vid uppsägning av användarvillkoren av någon anledning: (i) kan Lightspeed, efter eget gottfinnande, ta bort och kassera ditt innehåll; och (ii) varje bestämmelse som enligt dess villkor är avsedd att överleva utgången eller uppsägningen av denna användarvillkor ska överleva sådan utgång eller uppsägning.

 1. Tillämplig lag

TOU: n ska styras av och tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i delstaten Texas, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter. FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor är specifikt utesluten från ansökan till TOU.

 1. Forum för tvister

De federala och statliga domstolarna i Travis County, Texas ska ha exklusiv behörighet över tvister eller rättsliga åtgärder som uppstår på grund av eller relaterar till TOU eller Lightspeed-erbjudandet.

 1. Lagstiftning efterlevs

Du intygar och garanterar att du inte är: (a) belägen i ett Embargoed-land eller ett land som av den amerikanska regeringen på annat sätt har utsetts till ett ”terroriststödjande land”; eller (b) en utsedd person.

Beroende på i vilken jurisdiktion Lightspeed-erbjudandet är licensierat eller relaterade tjänster används, kan denna TOU vara föremål för vissa statliga export- och andra begränsningar, och du ska följa alla tillämpliga lagar i samband därmed. Du godkänner att du inte exporterar eller exporterar Lightspeed-erbjudandet, referensbilder eller tillhörande dokumentation eller använder Lightspeed-erbjudandet eller relaterade tjänster i någon form utan lämpligt tillstånd. Underlåtenhet att följa denna bestämmelse är ett väsentligt brott mot denna TOU och ska resultera i automatisk upphörande av denna TOU, oavsett om Lightspeed känner till detsamma vid den tiden. Lightspeed-erbjudandet eller någon programvara som är associerad med Lightspeed-erbjudandet får inte exporteras eller återexporteras a) till några amerikanska embargoländer eller b) till någon på USA: s finansdepartementets lista över speciellt utsedda medborgare eller den amerikanska handelsdepartementets lista eller Enhetslista. Genom att använda Lightspeed-erbjudandet, intygar du att du inte befinner dig i ett sådant begränsat land eller på någon sådan lista.

 1. S. Regeringsenheter

Detta avsnitt gäller för tillgång till eller användning av Lightspeed-erbjudandet av en filial eller myndighet från USA: s regering. Erbjudandet Lightspeed inkluderar ”kommersiell datorprogramvara” och ”kommersiell datorprogramdokumentation”, eftersom sådana termer används i 48 CFR 12.212 och kvalificerar sig som ”kommersiella artiklar” enligt definitionen i 48 CFR 2.101. Sådana artiklar levereras till USA: s regering: (a) för förvärv av eller på uppdrag av civila myndigheter, i överensstämmelse med den policy som anges i 48 CFR 12.212; eller (b) för förvärv av eller på uppdrag av enheter för försvarsdepartementet, i enlighet med de policyer som anges i 48 CFR 227.7202-1 och 227.7202-3. USA: s regering ska endast förvärva de rättigheter som anges i TOU med avseende på sådana artiklar, och all tillgång till eller användning av Lightspeed-erbjudandet från USA: s regering utgör: (a) överenskommelse från USA: s regering om att sådan artiklar är ”kommersiell datorprogramvara” och ”kommersiell datorprogramdokumentation” enligt definitionen i detta avsnitt; och (b) godkännande av rättigheter och skyldigheter häri.

 1. Inga tredjepartsmottagare

Du samtycker till att, utom för Lightspeed-parter och som annat uttryckligen anges i TOU, ska det inte finnas några tredjepartsmottagare till TOU.

 1. Förfarande för att göra anspråk på intrång i upphovsrätten

Om du tror att ditt arbete har gjorts tillgängligt via Lightspeed-erbjudandet på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ge Lightspeed: s agent för meddelande om upphovsrätt påstår följande information: (a) en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att agera på ägaren av en ensamrätt som påstås kränks; (b) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha överträtts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk; (c) en beskrivning av det material som du hävdar bryter mot och där materialet kan nås inom Lightspeed-erbjudandet; (d) din adress, telefonnummer och e-postadress; (e) ett uttalande från dig om att du tror i god tro att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och (f) ett uttalande från dig om att informationen i anmälan är korrekt och, under straff för mened, att du har rätt att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås kränks. Lightspeed: s agent för meddelande om upphovsrättsanspråk kan nås på följande sätt:

Agent för meddelande om upphovsrättsanspråk
Chefsjurist
12013 Fitzhugh Rd. Austin, TX 78736

Telefon: 737.205.2500
E-post: [email protected]

 1. Kalifornien användare och invånare

I enlighet med California Civil Code §1789.3 kan du anmäla klagomål till klagomålsenheten vid avdelningen för konsumenttjänster vid Kaliforniens avdelning för konsumentfrågor genom att kontakta en sådan enhet skriftligen vid 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, eller per telefon på (800) 952-5210.

 1. Allmänna bestämmelser

TOU (tillsammans med de ytterligare villkoren) utgör hela avtalet mellan dig och Lightspeed om din tillgång till och användning av Lightspeed-erbjudandet. Det ersätter alla tidigare och samtida muntliga eller skriftliga förhandlingar och avtal mellan dig och Lightspeed med avseende på sådant ämne. I händelse av konflikt mellan eller mellan TOU och eventuella ytterligare villkor som TOU hänvisar till ska villkoren för TOU ha företräde och styr. TOU får inte ändras av dig förutom i ett skriftligt utfört av dig och en auktoriserad representant för Lightspeed. I TOU: s syfte ska orden "som", "inkluderar", "inkluderar" och "inklusive" anses följas av orden "utan begränsning." Du får inte tilldela eller delegera någon rättighet eller skyldighet enligt TOU utan föregående skriftligt medgivande från Lightspeed. Misslyckandet av Lightspeed att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i TOU ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i denna TOU anses ogiltig eller inte verkställbar enligt tillämplig lag, ska sådan bestämmelse tolkas, begränsas, modifieras eller, om nödvändigt, avskiljas i den utsträckning som är nödvändig för att eliminera dess ogiltighet eller oförmåga, utan att på något sätt påverka återstående delar av TOU. Varje förebyggande av eller fördröjning av utförandet av Lightspeed nedan på grund av arbetstvister, gudshandlingar, regeringsrestriktioner, fiendens eller fientlig regeringsåtgärd, brand eller annan olycka eller andra orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll ska ursäkta fullgörandet av sina skyldigheter under en period lika till varaktigheten av sådant förebyggande eller fördröjning.

TILLÄGGSVILLKOR FÖR LIGHTSPEED API
Lightspeed API är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API), en valfri komponent i erbjudandet Lightspeed, som möjliggör elektronisk delning av ditt innehåll. Dessa tilläggsvillkor (den "Kompletterande villkor“) Förstärka TOU och tillämpa för användning av Lightspeed API. Om dessa kompletterande villkor inte är förenliga med någon av de andra villkoren i TOU, ska dessa kompletterande villkor styra konfliktens omfattning, men endast med avseende på Lightspeed API.

 1. Auktorisering och registrering

Om du vill möjliggöra elektronisk delning av ditt innehåll med en tredje part via Lightspeed API, måste (a) du fylla i Lightspeed:s auktoriseringsformulär för tredje part, och (b) tredje part måste registrera sig hos Lightspeed och acceptera Lightspeed:s villkor som styr tredje part. -partsåtkomst till och användning av Lightspeed API. Om kraven som beskrivs i underavsnitten (a) och (b) är uppfyllda med avseende på en tredje part, kommer den tredje parten att bli din "Auktoriserade Tredjepartsmottagare" enligt dessa Tilläggsvillkor. Lightspeed kommer endast att möjliggöra elektronisk delning av ditt innehåll via Lightspeed API med en tredje part som är din Auktoriserade Tredjepartsmottagare.

 1. Avgifter

Information om avgifterna för Lightspeed API finns tillgänglig från Lightspeed på begäran. Du är fullt ansvarig för alla Lightspeed API-relaterade avgifter som ådras av dig eller dina auktoriserade tredjepartsmottagare.

 1. Ansvar för auktoriserade tredjepartsmottagare och ditt innehåll

Du är ensam och exklusivt ansvarig för dina Auktoriserade Tredjepartsmottagare, inklusive deras handlingar och försummelser. Du är ensam och exklusivt ansvarig för ditt innehåll och hanteringen av ditt innehåll från och efter den första överföringspunkten från Lightspeed:s datacenter till dina auktoriserade tredje parts mottagare via Lightspeed API (inklusive, utan begränsning, i relation till konfidentialitet, säkerhet , noggrannhet och integritet för ditt innehåll). För att undvika alla tvivel gäller avsnitt 16 (skadeersättning), avsnitt 17 (friskrivning från garantier) och avsnitt 18 (Ansvarsbegränsning; frisläppande) i användarvillkoren för Lightspeed API och dessa tilläggsvillkor.

 1. Uppsägning för bekvämlighet

Lightspeed kan avsluta åtkomsten till och användningen av Lightspeed API av dig och någon eller flera av dina Auktoriserade Tredjepartsmottagare av vilken anledning som helst med fjorton (14) dagars skriftligt meddelande till dig i förväg. Du kan avsluta åtkomst till och användning av Lightspeed API av någon eller flera av dina Auktoriserade Tredjepartsmottagare med fjorton (14) dagars skriftligt meddelande till Lightspeed i förväg. Dessa uppsägningsrättigheter är utöver alla andra uppsägningsrättigheter som är tillgängliga enligt användarvillkoren. Uppsägning påverkar inte din skyldighet att betala några avgifter som uppkommer innan uppsägningen träder i kraft.

Föreställ om det inspirerade och interaktiva klassrummet för fjärr-, hybrid- och personligt lärande. Lightspeed Classroom Management™ ger lärare synlighet och kontroll i realtid över sina elevers digitala arbetsytor och onlineaktivitet.

 • Se till att alla elever interagerar med endast rätt onlineläroplan – precis när de ska använda den.
 • Skicka ut granskade läroplanslänkar till alla elever samtidigt.
 • Blockera olämpliga eller distraherande webbplatser och appar.

Säkerställ skalbar och effektiv hantering av inlärningsenheter. Lightspeed Mobile Device Management™-systemet säkerställer säker och säker hantering av elevers lärresurser med synlighet i realtid och rapportering som är avgörande för effektiv distansutbildning.

 • En centraliserad, molnbaserad lösning för oändligt skalbara enheter, applikationer och policykontroller
 • Självbetjäningsappbibliotek, där lärare och elever
  kan komma åt och installera godkända läroplaner och inlärningsverktyg
 • Fjärrinstallera, ändra och återkalla hundratals policyer och utbildningsprogram, samtidigt som du minskar typiska stilleståndstider och kostnader

Förebygg självmord, nätmobbning och skolvåld. Lightspeed Alert™ stöder distriktsadministratörer och utvald personal med avancerad AI för att upptäcka och rapportera potentiella hot innan det är för sent.

 • Mänsklig recension
 • Realtidsvarningar som flaggar tecken på ett potentiellt hot
 • Ingripa snabbt innan en incident inträffar.
 • Aktivitetsloggar ger insyn i onlineaktivitet före och efter en flaggad händelse

Skydda eleverna från skadligt innehåll på nätet. Lightspeed Filter™ är den bästa lösningen i klassen som fungerar som en solid barriär mot olämpligt eller olagligt onlineinnehåll för att säkerställa elevernas onlinesäkerhet 24/7.

 • Drivs av den mest omfattande databasen i branschen byggd genom 20 år av webbindexering och maskininlärning.
 • Se till att CIPA efterlevs
 • Blockera miljontals olämpliga, skadliga och okända webbplatser, bilder och videor inklusive YouTube
 • Håll föräldrar informerade med Lightspeed Parent Portal™

Få fullständig insyn i elevernas onlineinlärning. Lightspeed Analytics™ ger distrikten robusta data om effektiviteten av alla verktyg de implementerar så att de kan ta ett strategiskt förhållningssätt till sin teknikstack och effektivisera rapporteringen.

 • Spåra införandet av utbildningsteknik och användningstrender, eliminera redundans och öka avkastningen på investeringen
 • Övervaka app- och innehållskonsumtion för att underlätta tidig användning och effektivt utnyttjande
 • Bedöm risker med insyn i studentdatasekretess och säkerhetsefterlevnad