Villkor

Villkor
Reviderad: 16 april 2021

 1. Godkännande av villkor

Lightspeed Solutions, LLC (“Lightspeed”, Dba“ Lightspeed Systems ”) gör det möjligt för skolor och andra utbildningsorgan att göra inlärning säker, hanterad och mobil genom tillgång till och användning av sin egen online-plattform tillgänglig från webbplatsen och tillhörande domäner i https://www.lightspeedsystems.com/ (“Plattform”) Och Lightspeeds mobila applikationer (“Mobilappar”) Och annan lokalt installerad programvara (”Smarta agenter”) Relaterade till plattformen (plattformen tillsammans med smarta agenter och mobilapparna, inklusive säkerhetskontroll,”Lightspeed Erbjudande”). All tillgång till eller användning av erbjudandet Lightspeed omfattas av villkoren i dessa användarvillkor (“TILL DIG”). Lightspeed kan, efter eget gottfinnande, uppdatera TOU när som helst utan föregående meddelande. Du kan komma åt och granska den senaste versionen av TOU: n på webbadressen för denna sida eller genom att klicka på länken "Användningsvillkor" i Lightspeed-erbjudandet eller på annat sätt görs tillgängligt av Lightspeed.

ÖVERSIKT FÖRVARINGEN NÅGOT. Genom att registrera dig för ett konto eller på annat sätt komma åt eller använda LIGHTSPEED-ERBJUDANDET (ELLER LÅTA SLUTANVÄNDARE TILLGÅNG ELLER ANVÄNDA LIGHTSPEED-ERBJUDANDET), godkänner du att du är bunden av TOU, inklusive UPPDATERINGAR ELLER REVIDERINGAR PÅ HÄR ELLER ANDRA KOMMISSIONEN. OM DU GÅR TILL KONTROLLEN FÖR FÖRETAG ELLER ANDRA RÄTTSLIGA ENHETER, FÖRETRÄDER DU OCH GARANTIERAR ATT DU ÄR Auktoriserad och lagstadgad FÖR ATT BINDA SÅ ENHET TILL TUEN, I DET FALL VILLKORET ”DU” SKAL HÄNNA TILL EN SÅ ENHET. OM DU INTE HAR SÅDAN MYNDIGHET, ELLER OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN OCH VILLKOREN FÖR TOUEN, FÅR DU INTE ÅTGÄRD ELLER ANVÄNDA LIGHTTSPEED-ERBJUDANDET.

Du intygar och garanterar att du är: (i) över arton (18) år eller majoritetsålder i din jurisdiktion, beroende på vilket som är störst; (ii) myndig för att bilda ett bindande avtal; och (iii) inte en person som är förhindrad att använda Lightspeed-erbjudandet enligt lagarna i ditt hemland eller någon annan tillämplig jurisdiktion.

 1. Andra avtal

Utöver dessa TOU: er är din tillgång till och användning av Lightspeed-erbjudandet föremål för Lightspeed Integritetspolicy, alla villkor som skriftligen har godkänts av Lightspeed och dig angående omfattningen av åtkomst till och användning av Lightspeed-erbjudandet och / eller Lightspeeds tillhandahållande av supporttjänster till dig, och all användning eller andra policyer relaterade till Lightspeed-erbjudandet publicerat eller på annat sätt gjort tillgängligt till dig med Lightspeed (tillsammans "Ytterligare villkor”). De ytterligare villkoren är en del av TOU: n och införlivas härmed genom hänvisning och du samtycker till att vara bunden av de ytterligare villkoren.

 1. Beviljande av rättigheter

(a) Lightspeed ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallbar licens för att komma åt och visa sidor inom plattformen.

(b) I den utsträckning som plattformen ger tillgång till all online-programvara, applikationer eller andra liknande komponenter, ger Lightspeed dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallbar licens för att komma åt och använda sådana komponenter endast i formuläret inom plattformen.

(c) Lightspeed ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallbar licens för att installera, köra och använda mobilapparna på en mobil enhet som du äger och kontrollerar (vilken term omfattar alla enheter som ägs av du som du lånar ut till slutanvändare), endast i körbar, maskinläsbar, objektkodform.

(d) Lightspeed ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallbar licens för att installera, köra och använda Smart Agents på en enhet som du äger och kontrollerar (vilken term omfattar alla enheter som ägs av dig som du lånar ut till slutanvändare), endast i körbar, maskinläsbar, objektkodform.

(e) Alla rättigheter som beviljas dig enligt denna TOU är föremål för att du följer TOU och alla ytterligare villkor i alla väsentliga avseenden och får endast utövas av dig för ditt personliga, icke-kommersiella bruk eller interna affärsändamål.

 1. IOS Mobile Apps

(a) Om du laddar ner någon mobilapp från iTunes App Store (var och en, eniOS mobilapp”), Licensen i avsnitt 3 (c) med avseende på sådan iOS Mobile App är vidare föremål för din överensstämmelse i alla väsentliga avseenden med villkoren i användningsreglerna i iTunes App Store Servicevillkor.

(b) När det gäller någon iOS-mobilapp erkänner parterna att TOU-avtalet endast är ingått mellan dig och Lightspeed och inte med Apple Inc. (“Äpple”), Och Apple ansvarar inte för iOS Mobile Apps och innehållet i dem. Apple har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på iOS Mobile Apps. Lightspeed, inte Apple, ansvarar för att ta itu med anspråk från dig eller någon tredje part i samband med iOS Mobile Apps eller din ägande och / eller användning av iOS Mobile Apps, inklusive anspråk på produktansvar, alla påståenden om att iOS Mobile Apps inte följer någon tillämpliga rättsliga eller reglerande krav och anspråk som uppstår enligt konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsmottagare av TOU med avseende på iOS Mobile Apps, och Apple ska ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva TOU mot dig som tredjepartsmottagare härmed med respekt för iOS Mobile Apps. Lightspeed, inte Apple, är ensamt ansvarig för utredning, försvar, avveckling och ansvarsfrihet för intrång i immateriella rättigheter som kan hänföras till iOS Mobile Apps.

 1. Programvara från tredje part

Vissa komponenter i Lightspeed-erbjudandet kan levereras med eller har införlivats med programvara från tredje part (“Programvara från tredje part”), Som kan innehålla programvara licensierad under” öppen källkod ”eller andra licenser som godkänts av Open Source Initiative. All programvara från tredje part är föremål för sina egna licensvillkor som finns på https://help.lightspeedsystems.com/s/article/Third-Party-Software. Om du inte samtycker till att följa de tillämpliga villkoren för programvara från tredje part bör du inte installera eller använda tillämpliga komponenter. Du erkänner och samtycker till att: (i) Lightspeed inte har något eget intresse för någon tredje parts programvara; (ii) i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och trots resten av innehållsförteckningen, tillhandahålls någon tredjepartsprogramvara "som den är" med alla fel och varken licensgivaren för sådan tredjepartsprogramvara eller någon Lightspeed-part är ansvarig för någon skador, anspråk, skulder eller utgifter (vare sig direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, exemplariska, straffrättsliga eller följder) relaterade till sådan programvara från tredje part eller användningen av den; och (iii) sådan tredjepartsprogramvara kan vara föremål för separata licensbegränsningar och skyldigheter som anges i respektive licensavtal relaterade till sådan programvara.

 1. Stöd

Lightspeed kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att tillhandahålla de supporttjänster som parterna är överens om i enlighet med tillämpliga tilläggsvillkor. Annars berättigar inte TOU till något stöd för erbjudandet Lightspeed.

 1. Registrering; konto

(a) Lightspeed kan göra det möjligt för dig att komma åt och bläddra i Lightspeed-erbjudandet utan att registrera dig, men vissa funktioner är kanske inte tillgängliga om du inte registrerar dig. När du registrerar dig för Lightspeed-erbjudandet, godkänner du att: (i) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt uppmaningen från Lightspeed-erbjudandets registreringsformulär ("Registreringsdata”); och (ii) upprätthålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att hålla dem sanna, korrekta, aktuella och fullständiga. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller Lightspeed rimligen misstänker att du har gjort det, kan Lightspeed stänga av eller avsluta ditt konto.

(b) Du får inte dela ditt konto eller lösenord med någon. Du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto, oavsett om du godkände den specifika användningen eller användaren, oavsett din kunskap om sådan användning. Du samtycker till att omedelbart meddela Lightspeed om obehörig användning av ditt konto eller lösenord eller andra liknande säkerhetsbrott.

(c) Om ditt konto förblir inaktivt i tre månader eller längre förbehåller sig Lightspeed rätten att stänga av eller avsluta ditt konto, med eller utan meddelande till dig, och radera ditt innehåll (enligt definitionen i avsnitt 8 (a)), allt utan ansvar till dig.

 1. Ansvar för innehåll

(a) Du bekräftar och samtycker till att all information, data, dataposter, databaser, text, programvara, musik, ljud, fotografier, bilder, grafik, videor, meddelanden, skript, taggar och annat material som är tillgängligt via Lightspeed-erbjudandet, oavsett om det är offentligt publiceras eller sänds privat (“Innehåll”), Är ensam ansvaret för den person från vilken sådant innehåll härrör. Detta innebär att du, och inte Lightspeed, är helt ansvarig för allt innehåll som härstammar från eller genom dig, eller som samlas in av dig eller för dina räkning, inklusive allt innehåll som du eller någon av dina användare laddar upp, postar, mailar, överför eller på annat sätt göra tillgängligt via erbjudandet Lightspeed (tillsammans ”Ditt innehåll”).

(b) Du bekräftar och godkänner att Lightspeed inte har någon skyldighet att förhandsgranska ditt innehåll, även om Lightspeed förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förhandsskärma, vägra eller ta bort något av ditt innehåll. Utan att begränsa den allmänna meningen i föregående mening, har Lightspeed rätt att ta bort (utan ansvar) allt av ditt innehåll som bryter mot innehållsförteckningen eller som det anser vara stötande.

(c) Du intygar och garanterar att: (i) du har alla nödvändiga rättigheter och befogenhet att bevilja de rättigheter som anges i TOU med avseende på ditt innehåll; och (ii) Ditt innehåll bryter inte mot någon annan konfidentialitetsplikt, eller upphovsrätten, varumärket, rätten till sekretess, publicitetsrätten eller någon annan rättighet för någon annan person.

(d) Du ska tillhandahålla data till Lightspeed i enlighet med alla tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till, Federal Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”) och Protection of Pupil Rights Ändringsförslag ("PPRA"). Du intygar, garanterar och förbinder dig till Lightspeed att du kommer att: (i) följa alla tillämpliga bestämmelser i FERPA som rör utlämningar till skolans tjänstemän (enligt definitionen i 34 CFR 99.31 (B)) med ett legitimt utbildningsintresse, inklusive, utan begränsning, informera föräldrar i deras årliga anmälan om FERPA-rättigheter, att du definierar "skolans tjänsteman" för att inkludera tjänsteleverantörer och definiera "legitimt utbildningsintresse" för att inkludera tjänster såsom den typ som tillhandahålls av Lightspeed; och (ii) tillhandahålla tillräckligt meddelande och avslöjande av villkoren i denna TOU och de ytterligare villkoren för, och erhålla och upprätthålla alla nödvändiga rättigheter och samtycken, inklusive samtycke som krävs enligt tillämplig statlig och federal lag, regler och föreskrifter, såsom COPPA, från, antingen varje användare eller, vid behov, varje användares förälder eller vårdnadshavare, för att låta Lightspeed tillhandahålla och förbättra Lightspeed-erbjudandet och samla in och ta emot användardata i enlighet med denna TOU och de ytterligare villkoren. Lightspeed förlitar sig på samtycke som erhållits från skolor, som agerar som förälder för föräldrarna eller vårdnadshavarna för sina elever, som COPPA tillåter, för att använda Lightspeed-erbjudandet i samband med studenter under tretton (13) år , om någon. Du måste hålla alla samtycken arkiverade och tillhandahålla dem till Lightspeed om vi begär det. Vi rekommenderar att du förser användare och deras respektive föräldrar / vårdnadshavare, lärare och annan lämplig skolpersonal med en kopia av Lightspeeds sekretesspolicy och COPPA-meddelande och annan föräldrainformation som görs tillgänglig av Lightspeed.

 1. Meddelanden och juridiska skyldigheter

Beroende på vilka tjänster Lightspeed-erbjudande du använder kan Lightspeed-erbjudandet använda egenutvecklad insikt och algoritmer för att identifiera varningssignaler om vissa farliga beteenden online. I sådana fall förstår du att:

(a) Lightspeed kan, efter eget gottfinnande, genomföra manuell granskning av flaggat beteende för vidare analys.

(b) Om Lightspeed identifierar sådana varningsskyltar kan det utlösa en automatiserad kommunikation från Lightspeed till den e-postadress som anges i Lightspeed-erbjudandet.

(c) Erbjudandet Lightspeed är inte utformat för att flagga allt farligt onlinebeteende och Lightspeed kan inte garantera att den angivna e-postadressen kommer att meddelas om varje instans som utgör ett hot.

(d) Du eller särskild skola- eller distriktspersonal kan ha en laglig skyldighet att meddela brottsbekämpning, förstahandsinspektörer, statliga eller federala rapporteringsbyråer, såsom National Center for Missing and Exploited Children, eller andra tjänstemän ("Government Officials"), eller andra individer av beteendet som flaggas av erbjudandet Lightspeed. Dessa skyldigheter, liksom de identifierade hoten, kan vara tidskänsliga och du samtycker till att den angivna e-postadressen kommer att övervakas regelbundet och konsekvent.

(e) Du samtycker till att Lightspeed: s meddelande till den angivna e-postadressen uppfyller alla lagliga skyldigheter som ålagts Lightspeed, men Lightspeed kan, efter eget gottfinnande, kontakta myndighetspersoner för att meddela dem om situationer som Lightspeed blir medvetna om och förse dem med information om sådana situationer och att sådan kontakt kan leda till att en sådan regeringstjänsteman vidtar omedelbara åtgärder baserat på den tillhandahållna informationen.

(f) Varje anmälan från Lightspeed till den angivna e-postadressen, annan skola- eller distriktspersonal, brottsbekämpning eller andra tjänstemän uppfyller inte din eller skolans eller distriktets rättsliga skyldighet att meddela brottsbekämpning eller andra tjänstemän om det beteende som Lightspeed har flaggat Erbjudande.

 1. Rättigheter till innehåll

(a) Lightspeed gör inte anspråk på ditt innehåll. Du ger dock Lightspeed och dess tjänsteleverantörer en världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar licens för att använda, reproducera, modifiera, anpassa, skapa derivatverk från, offentligt utföra, offentligt visa, distribuera, skapa och göra ditt innehåll (i vilken form och vilket medium som helst, nu känt eller senare utvecklat) som nödvändigt för att tillhandahålla Lightspeed-erbjudandet till dig. Dessutom godkänner du och godkänner att Lightspeed kan samla in och använda för något lagligt ändamål Ditt innehåll i samlad form utan att identifiera enskilda slutanvändare eller dig.

(b) Du bekräftar och godkänner att den tekniska behandlingen och överföringen av data som är associerade med erbjudandet Lightspeed, inklusive ditt innehåll, kan kräva: (i) överföringar över olika nätverk; och (ii) ändringar för att anpassa sig till och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter.

(c) Förutom med avseende på ditt innehåll, bekräftar du och godkänner att Lightspeed, mellan dig och Lightspeed, äger alla rättigheter, äganderätt och intresse (inklusive alla immateriella rättigheter) i erbjudandet Lightspeed och allt innehåll och annat material inom Lightspeed Erbjudande. Erbjudandet Lightspeed skyddas av amerikanska och internationella upphovsrätt, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter och fördrag. Lightspeed förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig.

(d) Du bekräftar att en "Enhetens livslängd" -licens är giltig under en prenumerationsperiod av enhetens livslängd, upp till maximalt fem år från prenumerationsstartdatumet. Du godkänner att inaktivera Lightspeed-erbjudandet från alla enheter som inte längre ägs av dig.

(e) Förutom med avseende på ditt innehåll får du inte: (i) använda, reproducera, modifiera, anpassa, skapa härledda verk från, offentligt uppträda, offentligt visa, distribuera, göra, har gjort, tilldela, pantsätta, överföra eller på annat sätt bevilja rättigheter till erbjudandet Lightspeed, förutom vad som uttryckligen tillåts enligt TOU; (ii) omvandla, demontera, dekompilera eller översätta eller på annat sätt försöka härleda källkoden, arkitektoniska ramverk eller dataposter för någon programvara inom eller associerad med Lightspeed-erbjudandet; (iii) inrama eller använda någon inramningsteknik för att bifoga något innehåll; (iv) komma åt Lightspeed-erbjudandet i syfte att utveckla, marknadsföra, sälja eller distribuera någon produkt eller tjänst som konkurrerar med eller innehåller funktioner som väsentligen liknar Lightspeed-erbjudandet eller några produkter eller tjänster som erbjuds av Lightspeed; (v) hyra, hyra ut, låna ut, sälja eller underlicensiera Lightspeed-erbjudandet eller på annat sätt ge tillgång till Lightspeed-erbjudandet som en del av ett servicebyrå eller liknande avgiftsserviceändamål; (vi) ta bort eller dölja eventuellt äganderätt som visas i erbjudandet Lightspeed; eller (vii) använda Erbjudandet Lightspeed på något sätt eller för något syfte som kränker, missbrukar eller på annat sätt kränker någon immateriell rättighet eller annan rättighet för någon person, eller som bryter mot tillämplig lag.

 1. Exportbegränsningar

Du bekräftar att Lightspeed-erbjudandet omfattas av USA: s exportjurisdiktion. Du samtycker till att följa alla tillämpliga internationella och nationella lagar som gäller för Lightspeed-erbjudandet, inklusive, men inte begränsat till, USA: s exportadministrationsregler som administreras av US Department of Commerce, Bureau of Industry & Security ("BIS") och sanktioner. infördes av US Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) samt restriktioner för slutanvändare, slutanvändning och destination som tillämpas av amerikanska och utländska regeringar.

Du representerar och garanterar till Lightspeed att du inte ska delta i återexport av Lightspeed-erbjudandet i strid med USA: s och internationella exportkontroll- och sanktionssystem. Du samtycker till att du omedelbart ska meddela Lightspeed i händelse av misstänkt eller faktisk överträdelse av amerikanska lagar om exportkontroll och sanktioner.

Du ansvarar för alla aktiviteter som sker med användning av Lightspeed-erbjudandet. Du ska se till att Lightspeed-erbjudandet inte används, överförs eller på annat sätt exporteras eller återexportas till Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien eller något annat land där USA och / eller Europeiska unionen upprätthåller ett embargo ( kollektivt, ”Embargoed Countries”) eller till någon person eller enhet på OFAC: s lista över särskilt utsedda medborgare eller BIS: s enhetslista (“Designated Person”). Dessa listor över utsedda personer kan ändras utan föregående meddelande. Genom att använda Lightspeed-erbjudandet intygar och garanterar du att du inte befinner dig i, under kontroll av, eller är en medborgare eller bosatt i ett Embargoed-land eller en utsedd person. Du samtycker till att erhålla alla nödvändiga exporttillstånd för återexport av erbjudandet Lightspeed för att säkerställa överensstämmelse med USA: s export- och sanktionslagar.

 1. Användarnas beteende

I samband med din eller någon av dina slutanvändares tillgång till eller användning av Lightspeed-erbjudandet ska du och de inte:

(a) ladda upp, posta, mejla, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som: (i) är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande, skadligt, förtalande, vulgärt, obscent, ärekränkande, invaderande av andras integritet, hatande eller på annat sätt stötande; (ii) får inte göras tillgängligt enligt någon lag eller under avtals- eller förtroendeförhållanden (såsom konfidentiell eller skyddad information som lärs in som en del av ett anställningsförhållande eller enligt ett hemlighetsavtal); (iii) bryter mot patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt för någon part; (iv) består av oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, skräppost, skräppost, kedjebrev, pyramidscheman, kommersiella elektroniska meddelanden eller någon annan form av uppmaning; (v) innehåller programvaruvirus eller någon annan kod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon programvara eller hårdvara; eller (vi) består av information som du vet eller har anledning att veta är falsk eller felaktig.

(b) utge sig för en person eller enhet, inklusive Lightspeed-personal, eller felaktigt ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till någon person eller enhet;

(c) smida rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget för innehåll som överförs via Lightspeed-erbjudandet;

(d) agera på ett sätt som påverkar andra användares förmåga att komma åt eller använda Lightspeed-erbjudandet negativt;

(e) vidta alla åtgärder som påför en orimlig eller oproportionerligt tung belastning på Lightspeed-erbjudandet eller dess infrastruktur;

(f) störa eller störa Lightspeed-erbjudandet eller servrar eller nätverk anslutna till Lightspeed-erbjudandet, eller inte följa några krav, procedurer, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till Lightspeed-erbjudandet;

(g) använda spindlar, sökrobotar, robotar, skrapor, automatiserade verktyg eller andra liknande medel för att få tillgång till Lightspeed-erbjudandet, eller väsentligen ladda ner, reproducera eller arkivera någon del av Lightspeed-erbjudandet;

(h) sälja, dela, överföra, handla, låna eller utnyttja för något kommersiellt ändamål någon del av Erbjudandet Lightspeed, inklusive ditt användarkonto och lösenord; eller

(i) bryter mot tillämplig lokal, statlig, provinsiell, federal eller internationell lag eller reglering.

 1. Förslag

Om du väljer att tillhandahålla eller göra tillgängliga för Lightspeed några förslag, kommentarer, idéer, förbättringar eller annan feedback som rör Lightspeed-erbjudandet (“Förslag”), Lightspeed ska vara gratis, och du ger härmed Lightspeed en evig, oåterkallelig, global, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar licens, att använda, reproducera, modifiera, anpassa, skapa derivat verk från, offentligt uppträder, offentligt visar, distribuerar, gör, har gjort, tilldelat, utlovat, överfört eller på annat sätt beviljat rättigheter i dina förslag i någon form och vilket medium som helst (oavsett om det nu är känt eller senare utvecklat), utan kredit eller ersättning till dig.

 1. Affärer med annonsörer och andra tredje parter

Ditt samarbete med annonsörer och andra tredje parter som marknadsför, säljer, köper eller erbjuder att sälja eller köpa några varor eller tjänster på erbjudandet Lightspeed, inklusive betalning för och leverans av sådana varor eller tjänster och andra villkor, villkor, garantier eller representationer associerade med sådana affärer, är endast mellan dig och annonsören eller annan tredje part. Du samtycker till att Lightspeed inte ska hållas ansvarig för skada, ansvar, kostnad eller förlust av något slag som uppkommit till följd av sådana affärer.

 1. Länkar och externa material

Lightspeed-erbjudandet eller användare av Lightspeed-erbjudandet kan tillhandahålla länkar eller andra anslutningar till andra webbplatser eller resurser. Du erkänner och godkänner att Lightspeed inte stöder och inte ansvarar för något innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgängligt via sådana webbplatser eller resurser (“Externa material”). Externt material är föremål för olika användningsvillkor och sekretesspolicyer. Du är ansvarig för att granska och följa sådana användarvillkor och sekretesspolicyer. Du erkänner vidare och samtycker till att Lightspeed inte ska hållas ansvarig för skada, ansvar, kostnad eller förlust som uppstår till följd av eller som uppstår på grund av användning av eller beroende av externt material.

 1. Ändringar i erbjudandet Lightspeed

Med förbehåll för några ytterligare villkor förbehåller Lightspeed sig rätten när som helst att ändra Lightspeed-erbjudandet, med eller utan föregående meddelande, och Lightspeed är inte ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för sådan ändring; försedd, Lightspeed kommer att ge dig rimlig förhandsanmälan om sådan ändring väsentligt och negativt kommer att påverka funktionerna i Lightspeed-Erbjudandet och du kan säga upp TOU genom att skriftligen meddela Lightspeed omedelbart därefter.

 1. Skadeersättning

Du ska ersätta, försvara och hålla Lightspeed och dess dotterbolag och aktieägare, och var och en av deras befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, partners, företrädare, rådgivare och licensgivare (tillsammans ”Lightspeed-parter”) Ofarligt från och mot alla krav, krav, förlust, skada, kostnad, ansvar och kostnad, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eller som härrör från: (a) Ditt innehåll; (b) din överträdelse, eller någon överträdelse av någon av dina slutanvändare, av TOU, någon lag eller reglering eller någon annan parts (inklusive immateriella rättigheter) rättigheter; (c) ditt underlåtenhet att få något samtycke eller tillhandahålla några meddelanden som krävs för att mottas eller tillhandahållas enligt tillämplig lag; eller (d) din användning eller din slutanvändares användning av erbjudandet Lightspeed (inklusive ditt misslyckande med att använda vissa aspekter av erbjudandet Lightspeed; ditt underlåtenhet att rapportera eller vidta åtgärder med avseende på faktisk eller potentiell skadlig webbaktivitet eller skadliga handlingar hos slutanvändare eller information relaterad till sådan aktivitet eller åtgärder; ditt beslut att agera på information som erhållits från erbjudandet Lightspeed eller om säkerhetskontrollsystemet inte tillhandahåller information till dig eller någon annan person). Du får inte lösa eller äventyra något skadelöst krav utan föregående skriftligt medgivande från Lightspeed.

 1. Ansvarsfriskrivning

(a) DIN ANVÄNDNING OCH DIN SLUTANVÄNDARE ANVÄNDNING AV LIGHTSPEED-ERBJUDANDET ÄR PÅ SÅ PERSONENS ENDA RISK. LIGHTSPEED-ERBJUDANDET TILLHANDAHÅLLS I "SOM DE ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND, MED ALLA FEL. TILL DET MAKSIMALA OMFATTET SOM GÄLLER MED GÄLLANDE LAG, FRISKRIVAR LIGHTSPEED-PARTER UTTRYCKLIGT GARANTIER AV NÅGOT SLUT, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLAT ELLER UPPFALL FRÅN STATUT, FÖRFARANDE AV HANDEL, ANVÄNDNING AV RÄTT ELLER FEL SÄRSKILT SYFTE OCH IKKE ÖVERTRÄDELSE.

(b) LIGHTSPEED-PARTER GÖR INGEN GARANTI ELLER UTFÖRANDE ATT: (i) LIGHTSPEED-ERBJUDANDET MÖTER DINA KRAV ELLER DET LIGHTSPEED-ERBJUDANDET GÖR ALLA ÖNSKAD ELLER NÖDVÄNDIG INFORMATION TILL DIG ELLER DIN SLUTANVÄNDARE; (ii) ÅTKOMST TILL LIGHTTSPEED-ERBJUDANDET KOMMER AVBRYTAS, TIDIGT, SÄKER ELLER FELFRI; (iii) INFORMATIONEN OCH NÅGRA RESULTAT SOM KAN UPPFÄLLAS FRÅN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV LIGHTSPEED-ERBJUDANDET (INKLUDERANDE SÄKERHETSKONTROLL) KOMMER ATT VARA NUGOT, PÅLITLIGT, AKTUELLT ELLER Färdigt; ELLER (IV) ANVÄNDNINGEN AV LIGHTTSPEED-ERBJUDANDET (INKLUSIVT SÄKERHETSKONTROLL) SKYDDAR DIG ELLER DINA SLUTANVÄNDARE ELLER NÅGON ANNAN PART FRÅN HARM.

(c) ALT INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT GENOM LIGHTSPEED-ERBJUDANDET GÖR ENDAST TILLGÄNGLIGT FÖR INFORMATIONSMÅL. DU ÄR ENDAST ANSVARIGT FÖR ATT BEKRÄFTA RIKTIGHETEN AV ALL INFORMATION INNAN DU GÖR ELLER UTLÅTER NÅGON ÅTGÄRD ELLER AVGÖRANDE OM DU GÖR NÅGON ÅTGÄRD MED HÄNVISNING TILL NÅGRA UPPGIFTER FÖR LIGHTTSPEED-ERBJUDANDET.

 1. Ansvarsbegränsning; Släpp

(a) Oavsett vad som finns här i motsatsen: (I) LIGHTSPEED PARTS SKA INTE SKYLDAS FÖR TAPPADE RESULTAT ELLER KOSTNADER FÖR FÖRSÄKRING, ELLER INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD, EXEMPEL, PUNITIV ELLER FÖLJANDE SKADOR FÖLJANDE SKADOR, OCH FÖLJANDE SKADOR. TYP ELLER HANTERING AV KOMMERSIELLT, FÖRETAGS- ELLER FINANSIELT TAP, ÄVEN OM LIGHTTSPEED PARTER HAD FAKTISKA ELLER KONSTRUKTIVA KUNSKAPER OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR OCH OCH OCH OCH SÅDAN SOM SKADAR VAR FÖRSIKTIG OCH (II) I MÅL ALLA ANSVAR FÖR ELLER RELATERANDE TILL RUTAN ELLER DITT TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV (ELLER INABILITET FÖR ATT TILLGÅNG ELLER ANVÄNDNING) LIGHTSPEED-ERBJUDANDET ÖVERRÄCKER DET BELOPP SOM DU BETALT TILL LIGHTSPEED FÖR TILLGÅNG TILL LIGHTSPEED-ERBJUDANDEN INNEN TOLVEN (12) MÅNADER DATUM DÄR DET GÄLLANDE FÖRSÄLJNINGEN UPPFALL. du får inte göra ett anspråk enligt denna TOU mer än sex månader efter det att orsaken har uppstått.

(b) Du släpper härmed OCH FRIGÖR ljuspartsparterna från alla SKADOR, fordringar, skulder och utgifter i samband med: ditt misslyckande att använda vissa aspekter av erbjudandet Lightspeed; ditt underlåtenhet att rapportera eller vidta åtgärder med avseende på faktisk eller potentiell skadlig webbaktivitet eller skadliga åtgärder för slutanvändare eller information som rör sådan aktivitet eller åtgärder; DITT BESLUT TILL ATT GÖRA UPP TILL INFORMATION SOM ERHÅLLS FRÅN LIGHTSPEED-ERBJUDANDET; ELLER fel i säkerhetskontrollsystemet för att ge information till dig eller någon annan person.

(c) Vissa statliga lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller undantag eller begränsning av vissa skador. OM DENNA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KAN VISSA ELLER ALLMÄNNA FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA FÖR DIG, OCH KAN DU HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

 1. Uppsägning

(a) Med förbehåll för de ytterligare villkoren, om du bryter mot TOU, kommer alla rättigheter som du har fått enligt TOU att upphöra omedelbart, med eller utan meddelande till dig.

(b) Efter avslutad TOU av någon anledning: (i) Lightspeed, enligt eget gottfinnande, får ta bort och kasta bort ditt innehåll; och (ii) varje bestämmelse som enligt dess villkor är avsedd att överleva upphörandet eller upphörandet av denna TOU ska överleva sådan upphörande eller upphörande.

 1. Tillämplig lag

TOU: n ska styras av och tolkas och tillämpas i enlighet med lagarna i delstaten Texas, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter. FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor är specifikt utesluten från ansökan till TOU.

 1. Forum för tvister

De federala och statliga domstolarna i Travis County, Texas ska ha exklusiv behörighet över tvister eller rättsliga åtgärder som uppstår på grund av eller relaterar till TOU eller Lightspeed-erbjudandet.

 1. Lagstiftning efterlevs

Du intygar och garanterar att du inte är: (a) belägen i ett Embargoed-land eller ett land som av den amerikanska regeringen på annat sätt har utsetts till ett ”terroriststödjande land”; eller (b) en utsedd person.

Beroende på i vilken jurisdiktion Lightspeed-erbjudandet är licensierat eller relaterade tjänster används, kan denna TOU vara föremål för vissa statliga export- och andra begränsningar, och du ska följa alla tillämpliga lagar i samband därmed. Du godkänner att du inte exporterar eller exporterar Lightspeed-erbjudandet, referensbilder eller tillhörande dokumentation eller använder Lightspeed-erbjudandet eller relaterade tjänster i någon form utan lämpligt tillstånd. Underlåtenhet att följa denna bestämmelse är ett väsentligt brott mot denna TOU och ska resultera i automatisk upphörande av denna TOU, oavsett om Lightspeed känner till detsamma vid den tiden. Lightspeed-erbjudandet eller någon programvara som är associerad med Lightspeed-erbjudandet får inte exporteras eller återexporteras a) till några amerikanska embargoländer eller b) till någon på USA: s finansdepartementets lista över speciellt utsedda medborgare eller den amerikanska handelsdepartementets lista eller Enhetslista. Genom att använda Lightspeed-erbjudandet, intygar du att du inte befinner dig i ett sådant begränsat land eller på någon sådan lista.

 1. S. Regeringsenheter

Detta avsnitt gäller för tillgång till eller användning av Lightspeed-erbjudandet av en filial eller myndighet från USA: s regering. Erbjudandet Lightspeed inkluderar ”kommersiell datorprogramvara” och ”kommersiell datorprogramdokumentation”, eftersom sådana termer används i 48 CFR 12.212 och kvalificerar sig som ”kommersiella artiklar” enligt definitionen i 48 CFR 2.101. Sådana artiklar levereras till USA: s regering: (a) för förvärv av eller på uppdrag av civila myndigheter, i överensstämmelse med den policy som anges i 48 CFR 12.212; eller (b) för förvärv av eller på uppdrag av enheter för försvarsdepartementet, i enlighet med de policyer som anges i 48 CFR 227.7202-1 och 227.7202-3. USA: s regering ska endast förvärva de rättigheter som anges i TOU med avseende på sådana artiklar, och all tillgång till eller användning av Lightspeed-erbjudandet från USA: s regering utgör: (a) överenskommelse från USA: s regering om att sådan artiklar är ”kommersiell datorprogramvara” och ”kommersiell datorprogramdokumentation” enligt definitionen i detta avsnitt; och (b) godkännande av rättigheter och skyldigheter häri.

 1. Inga tredjepartsmottagare

Du samtycker till att, utom för Lightspeed-parter och som annat uttryckligen anges i TOU, ska det inte finnas några tredjepartsmottagare till TOU.

 1. Förfarande för att göra anspråk på intrång i upphovsrätten

Om du tror att ditt arbete har gjorts tillgängligt via Lightspeed-erbjudandet på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ge Lightspeed: s agent för meddelande om upphovsrätt påstår följande information: (a) en fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att agera på ägaren av en ensamrätt som påstås kränks; (b) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha överträtts, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk; (c) en beskrivning av det material som du hävdar bryter mot och där materialet kan nås inom Lightspeed-erbjudandet; (d) din adress, telefonnummer och e-postadress; (e) ett uttalande från dig om att du tror i god tro att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och (f) ett uttalande från dig om att informationen i anmälan är korrekt och, under straff för mened, att du har rätt att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås kränks. Lightspeed: s agent för meddelande om upphovsrättsanspråk kan nås på följande sätt:

Agent för meddelande om upphovsrättsanspråk
Chefsjurist
2500 Bee Cave Road, Suite 350 Austin, TX 78746

Telefon: 737.205.2500
E-post: [email protected]

 1. Kalifornien användare och invånare

I enlighet med California Civil Code §1789.3 kan du anmäla klagomål till klagomålsenheten vid avdelningen för konsumenttjänster vid Kaliforniens avdelning för konsumentfrågor genom att kontakta en sådan enhet skriftligen vid 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, eller per telefon på (800) 952-5210.

 1. Allmänna bestämmelser

TOU (tillsammans med de ytterligare villkoren) utgör hela avtalet mellan dig och Lightspeed om din tillgång till och användning av Lightspeed-erbjudandet. Det ersätter alla tidigare och samtida muntliga eller skriftliga förhandlingar och avtal mellan dig och Lightspeed med avseende på sådant ämne. I händelse av konflikt mellan eller mellan TOU och eventuella ytterligare villkor som TOU hänvisar till ska villkoren för TOU ha företräde och styr. TOU får inte ändras av dig förutom i ett skriftligt utfört av dig och en auktoriserad representant för Lightspeed. I TOU: s syfte ska orden "som", "inkluderar", "inkluderar" och "inklusive" anses följas av orden "utan begränsning." Du får inte tilldela eller delegera någon rättighet eller skyldighet enligt TOU utan föregående skriftligt medgivande från Lightspeed. Misslyckandet av Lightspeed att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i TOU ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i denna TOU anses ogiltig eller inte verkställbar enligt tillämplig lag, ska sådan bestämmelse tolkas, begränsas, modifieras eller, om nödvändigt, avskiljas i den utsträckning som är nödvändig för att eliminera dess ogiltighet eller oförmåga, utan att på något sätt påverka återstående delar av TOU. Varje förebyggande av eller fördröjning av utförandet av Lightspeed nedan på grund av arbetstvister, gudshandlingar, regeringsrestriktioner, fiendens eller fientlig regeringsåtgärd, brand eller annan olycka eller andra orsaker som ligger utanför dess rimliga kontroll ska ursäkta fullgörandet av sina skyldigheter under en period lika till varaktigheten av sådant förebyggande eller fördröjning.

TILLÄGGSVILLKOR FÖR LIGHTSPEED API
Lightspeed API är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API), en valfri komponent i erbjudandet Lightspeed, som möjliggör elektronisk delning av ditt innehåll. Dessa kompletterande villkor (”Kompletterande villkor“) Förstärka TOU och tillämpa för användning av Lightspeed API. Om dessa kompletterande villkor inte är förenliga med någon av de andra villkoren i TOU, ska dessa kompletterande villkor styra konfliktens omfattning, men endast med avseende på Lightspeed API.

 1. Auktorisering och registrering

Om du vill möjliggöra elektronisk delning av ditt innehåll med en tredje part via Lightspeed API, måste du (a) fylla i Lightspeed: s auktoriseringsformulär för tredje part och (b) tredje part måste registrera sig hos Lightspeed och acceptera Lightspeed: s villkor för tredje part -partsåtkomst till och användning av Lightspeed API. Om kraven som beskrivs i underavsnitten (a) och (b) är uppfyllda med avseende på en tredje part, kommer den tredje parten att bli din "Auktoriserade tredjepartsmottagare" i dessa kompletterande villkor. Lightspeed möjliggör endast elektronisk delning av ditt innehåll via Lightspeed API med en tredje part som är din auktoriserade tredjepartsmottagare.

 1. Avgifter

Information om avgifterna för Lightspeed API är tillgänglig från Lightspeed på begäran. Du är fullt ansvarig för alla Lightspeed API-relaterade avgifter som du eller dina auktoriserade tredjepartsmottagare ådrar sig.

 1. Ansvar för auktoriserade tredjepartsmottagare och ditt innehåll

Du är ensam och ensam ansvarig för dina auktoriserade tredjepartsmottagare, inklusive deras handlingar och försummelser. Du är ensam och ensam ansvarig för ditt innehåll och hanteringen av ditt innehåll från och efter den första överföringspunkten från Lightspeeds datacenter till dina auktoriserade tredjepartsmottagare via Lightspeed API (inklusive, utan begränsning, i förhållande till sekretess, säkerhet , noggrannhet och integritet för ditt innehåll). För att undvika tvivel gäller avsnitt 16 (Ersättning), avsnitt 17 (Ansvarsfriskrivning) och Avsnitt 18 (Ansvarsbegränsning; Frigörelse) av TOU för Lightspeed API och dessa kompletterande villkor.

 1. Uppsägning för bekvämlighet

Lightspeed kan avsluta åtkomst till och användning av Lightspeed API av dig och någon eller flera av dina auktoriserade tredjepartsmottagare av någon anledning med fjorton (14) dagars skriftligt meddelande till dig. Du kan avsluta åtkomst till och användning av Lightspeed API av någon eller flera av dina auktoriserade tredjepartsmottagare med fjorton (14) dagars skriftligt meddelande till Lightspeed. Dessa uppsägningsrättigheter är utöver alla andra uppsägningsrättigheter som finns tillgängliga under användarvillkoren. Uppsägning påverkar inte din skyldighet att betala avgifter som uppstår innan uppsägningen träder i kraft.