Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Herzien: 16 april 2021

 1. Acceptatie van voorwaarden

Lightspeed Solutions, LLC ("Lightspeed”, Dba“ Lightspeed Systems ”) stelt scholen en andere onderwijsinstellingen in staat om leren veilig, beheerd en mobiel te maken door toegang tot en gebruik van het eigen online platform dat toegankelijk is vanaf de website en de bijbehorende domeinen van https://www.lightspeedsystems.com/ (“Platform") En de mobiele applicaties van Lightspeed ("Mobiele apps') En andere lokaal geïnstalleerde software ('Slimme agenten”) Gerelateerd aan het Platform (het Platform samen met de Smart Agents en de Mobiele Apps, inclusief Safety Check, de“Lightspeed-aanbieding​Elke toegang tot of gebruik van het Lightspeed-aanbod is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden (“TOU​Lightspeed kan, naar eigen goeddunken, de gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt de meest recente versie van de TOU openen en bekijken via de URL voor deze pagina of door te klikken op de link "Gebruiksvoorwaarden" binnen het Lightspeed-aanbod of zoals anderszins beschikbaar gesteld door Lightspeed.

LEES DE TOU AANDACHTIG DOOR. DOOR U TE REGISTREREN VOOR EEN ACCOUNT OF OP ANDERE WIJZE TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE LIGHTSPEED-AANBIEDING (OF EINDGEBRUIKERS TOEGANG TE GEVEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE LIGHTSPEED-AANBIEDING), GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE TOU, MET INBEGRIP VAN UPDATES OF HERZIENINGEN DIE U HIER ZIJN GEPLAATST OF ANDERSZINS COMMUNICATIE. ALS U NAMENS EEN VENNOOTSCHAP OF EEN ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT TOUCHT TOT DE TOU, VERKLAART U EN GARANDEERT U DAT U DEZE BEVOEGDHEID BENT EN WETTELIJK IN STAAT OM DEZE ENTITEIT AAN DE TOU TE BINDEN, IN WELK GEVAL DE TERM "U" NAAR DERGELIJKE ENTITEIT ZAL VERWIJZEN. ALS U DEZE AUTORITEIT NIET HEBT, OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE TOU, MAG U GEEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN HET LIGHTSPEED-AANBIEDING HEBBEN.

U verklaart en garandeert dat u: (i) ouder bent dan achttien (18) jaar of meerderjarig bent in uw rechtsgebied, welke van de twee het grootst is; (ii) de wettelijke leeftijd hebben bereikt om een bindend contract te vormen; en (iii) niet een persoon die is uitgesloten van het gebruik van het Lightspeed-aanbod volgens de wetten van het land waar u woont of een ander toepasselijk rechtsgebied.

 1. Overige overeenkomsten

Naast deze gebruiksvoorwaarden is uw toegang tot en gebruik van de Lightspeed-aanbieding onderworpen aan de Lightspeed Privacybeleid, alle voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen door Lightspeed en u met betrekking tot de reikwijdte van de toegang tot en het gebruik van het Lightspeed-aanbod en / of de levering van ondersteunende diensten van Lightspeed aan u, en elk gebruik of ander beleid met betrekking tot het Lightspeed-aanbod gepost of anderszins beschikbaar gesteld aan u door Lightspeed (gezamenlijk "Aanvullende voorwaarden”). De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de gebruiksvoorwaarden en worden hierbij door verwijzing opgenomen en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende voorwaarden.

 1. Verlening van rechten

(a) Lightspeed verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot en weergave van pagina's binnen het Platform.

(b) Voor zover het Platform toegang biedt tot online software, applicaties of andere soortgelijke componenten, verleent Lightspeed u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van dergelijke componenten alleen in het formulier binnen het Platform.

(c) Lightspeed verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Mobiele Apps te installeren, uit te voeren en te gebruiken op een mobiel apparaat dat u bezit en beheert (welke term omvat elk apparaat dat eigendom is van u die u uitleent aan eindgebruikers), alleen in uitvoerbare, machineleesbare objectcodevorm.

(d) Lightspeed verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Smart Agents te installeren, uit te voeren en te gebruiken op een apparaat dat u bezit en beheert (welke term omvat elk apparaat dat uw eigendom is die u aan eindgebruikers uitleent), alleen in uitvoerbare, machineleesbare objectcodevorm.

(e) Alle rechten die aan u worden verleend onder deze GV zijn onderworpen aan uw naleving van de GV en alle Aanvullende voorwaarden in alle materiële opzichten en mogen alleen door u worden uitgeoefend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden.

 1. IOS mobiele apps

(a) Als een mobiele app door u is gedownload van de iTunes App Store (elk, een "iOS mobiele app”), Is de licentie in Sectie 3 (c) met betrekking tot een dergelijke mobiele iOS-app verder onderworpen aan uw naleving in alle materiële opzichten van de bepalingen en voorwaarden van de gebruiksregels uiteengezet in de servicevoorwaarden van de iTunes App Store.

(b) Met betrekking tot elke mobiele iOS-app erkennen de partijen dat de gebruiksvoorwaarden alleen tussen u en Lightspeed worden gesloten, en niet met Apple Inc. (“appel”), En Apple is niet verantwoordelijk voor iOS Mobile Apps en de inhoud daarvan. Apple heeft geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot iOS Mobiele Apps. Lightspeed, niet Apple, is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot iOS Mobile Apps of uw bezit en / of gebruik van iOS Mobile Apps, inclusief productaansprakelijkheidsclaims, elke claim dat iOS Mobile Apps niet voldoen aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten en claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van de GV met betrekking tot iOS Mobile Apps, en Apple heeft het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om de GV tegen u af te dwingen als derde begunstigde hiervan met respect voor iOS Mobile Apps. Lightspeed, niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van elke claim inzake inbreuk op intellectueel eigendom die kan worden toegeschreven aan iOS Mobile Apps.

 1. Derde partij software

Sommige componenten van het Lightspeed-aanbod kunnen worden geleverd met of zijn opgenomen in software van derden (“Derde partij software”), Waaronder mogelijk software waarvoor een licentie is verleend onder" open source "of andere licenties die zijn goedgekeurd door het Open Source Initiative. Alle software van derden is onderworpen aan hun eigen licentievoorwaarden die beschikbaar zijn op https://help.lightspeedsystems.com/s/article/Third-Party-Software. Als u niet akkoord gaat met de toepasselijke voorwaarden voor software van derden, mag u de toepasselijke componenten niet installeren of gebruiken. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) Lightspeed geen eigendomsbelang heeft in software van derden; (ii) voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en niettegenstaande de rest van de Gebruiksvoorwaarden, wordt alle Software van Derden geleverd "AS IS" met alle fouten en noch de licentiegever van dergelijke Software van Derden, noch enige Lightspeed-partij is aansprakelijk voor enige schade, claims, aansprakelijkheden of kosten (direct, indirect, incidenteel, speciaal, voorbeeldig, punitief of gevolgschade) met betrekking tot dergelijke software van derden of het gebruik daarvan; en (iii) dergelijke Software van derden kan onderworpen zijn aan afzonderlijke licentiebeperkingen en -verplichtingen die zijn uiteengezet in de respectieve licentieovereenkomsten met betrekking tot dergelijke software.

 1. Ondersteuning

Lightspeed zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de ondersteunende diensten te leveren die door de partijen zijn overeengekomen op grond van de toepasselijke Aanvullende voorwaarden. Anders geeft de gebruiksvoorwaarden u geen recht op enige ondersteuning voor het Lightspeed-aanbod.

 1. Registratie; Account

(a) Lightspeed kan u toegang geven tot en bladeren door het Lightspeed-aanbod zonder u te registreren, maar sommige functies zijn mogelijk niet toegankelijk tenzij u zich registreert. Door u te registreren voor de Lightspeed-aanbieding, stemt u ermee in om: (i) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het registratieformulier van de Lightspeed-aanbieding (de "Registratiegegevens”); en (ii) de Registratiegegevens bijhouden en onmiddellijk bijwerken om ze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of Lightspeed redelijkerwijs vermoedt dat u dit heeft gedaan, kan Lightspeed uw account opschorten of beëindigen.

(b) U mag uw account of wachtwoord met niemand delen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of u het specifieke gebruik of de gebruiker hebt geautoriseerd en ongeacht uw kennis van dergelijk gebruik. U stemt ermee in om Lightspeed onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord of enige andere soortgelijke inbreuk op de beveiliging.

(c) Als uw account drie maanden of langer inactief blijft, behoudt Lightspeed zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u, en uw inhoud te verwijderen (zoals gedefinieerd in sectie 8(a)), allemaal zonder aansprakelijkheid aan jou.

 1. Verantwoordelijkheid voor inhoud

(a) U erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie, gegevens, gegevensbestanden, databases, tekst, software, muziek, geluiden, foto's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video's, berichten, scripts, tags en andere materialen die toegankelijk zijn via het Lightspeed-aanbod, ongeacht of het geplaatst of privé verzonden (“Inhoud”), Vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Lightspeed, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die van of via u afkomstig is, of die door u of namens u wordt verzameld, inclusief alle inhoud die u of een van uw gebruikers uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt. of anderszins beschikbaar stellen via de Lightspeed-aanbieding (gezamenlijk, "Uw inhoud”).

(b) U erkent en gaat ermee akkoord dat Lightspeed niet verplicht is om Uw Inhoud vooraf te screenen, hoewel Lightspeed zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken Uw Inhoud vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van de voorgaande zin te beperken, heeft Lightspeed het recht om (zonder aansprakelijkheid) uw inhoud te verwijderen die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of die het aanstootgevend acht.

(c) U verklaart en garandeert dat: (i) u over alle benodigde rechten en bevoegdheden beschikt om de rechten te verlenen die zijn uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot Uw Inhoud; en (ii) Uw Inhoud schendt geen enkele geheimhoudingsplicht jegens een andere persoon, of het auteursrecht, handelsmerk, recht op privacy, recht op publiciteit of enig ander recht van een andere persoon.

(d) U zult gegevens aan Lightspeed verstrekken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot de Federal Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”) en Bescherming van leerlingenrechten Wijziging (“PPRA”). U verklaart, garandeert en verbindt zich met Lightspeed dat u: (i) zult voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van FERPA met betrekking tot openbaarmakingen aan schoolfunctionarissen (zoals gedefinieerd in 34 CFR 99.31 (B)) met een legitiem educatief belang, inclusief, zonder beperking, ouders informeren in hun jaarlijkse kennisgeving van FERPA-rechten, dat u "schoolfunctionaris" definieert om dienstverleners te omvatten en "legitiem onderwijsbelang" definieert om diensten zoals het type geleverd door Lightspeed op te nemen; en (ii) voldoende kennisgeving en openbaarmaking van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden te verstrekken, en alle noodzakelijke rechten en toestemmingen te verkrijgen en te behouden, inclusief toestemmingen vereist door de toepasselijke staats- en federale wetgeving, regels en voorschriften, zoals COPPA, van elke gebruiker of, indien nodig, de ouder of wettelijke voogd van elke gebruiker, om Lightspeed in staat te stellen het Lightspeed-aanbod aan te bieden en te verbeteren en gebruikersgegevens te verzamelen en te ontvangen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden. Lightspeed vertrouwt op toestemming verkregen van scholen, handelend als vertegenwoordiger van de ouder(s) of wettelijke voogd(en) van haar leerlingen, zoals toegestaan door COPPA, voor het gebruik van het Lightspeed-aanbod in verband met leerlingen jonger dan dertien (13) jaar , indien van toepassing. U moet alle toestemmingen bewaren en deze aan Lightspeed verstrekken als wij daarom vragen. We raden u aan gebruikers en hun respectievelijke ouders/voogden, leraar en ander geschikt schoolpersoneel een kopie te geven van het privacybeleid en de COPPA-kennisgeving van Lightspeed, en alle andere ouderlijke informatie die beschikbaar is gesteld door Lightspeed.

 1. Kennisgevingen en wettelijke verplichtingen

Afhankelijk van de Lightspeed-aanbieding die u gebruikt, kan de Lightspeed-aanbieding gebruikmaken van eigen inzichten en algoritmen om waarschuwingssignalen van bepaald gevaarlijk online gedrag te identificeren. In dergelijke gevallen begrijpt u dat:

(a) Lightspeed kan, naar eigen goeddunken, een handmatige beoordeling van gemarkeerd gedrag uitvoeren voor verdere analyse.

(b) Als Lightspeed dergelijke waarschuwingssignalen identificeert, kan dit een geautomatiseerde communicatie van Lightspeed naar het in het Lightspeed-aanbod vermelde e-mailadres activeren.

(c) Het Lightspeed-aanbod is niet ontworpen om al het gevaarlijke online gedrag te markeren en Lightspeed kan niet garanderen dat het aangewezen e-mailadres op de hoogte wordt gesteld van elke instantie die een bedreiging vormt.

(d) U of specifiek school- of districtspersoneel kan een wettelijke verplichting hebben om wetshandhavingsinstanties, eerstehulpverleners, staats- of federale rapportagebureaus, zoals het National Center for Missing and Exploited Children, of andere functionarissen (“Overheidsfunctionarissen”) te informeren, of andere individuen van het gedrag dat wordt gesignaleerd door het Lightspeed-aanbod. Deze verplichtingen kunnen, net als de geïdentificeerde bedreigingen, tijdgevoelig zijn en u gaat ermee akkoord dat het aangewezen e-mailadres regelmatig en consistent wordt gecontroleerd.

(e) U stemt ermee in dat de kennisgeving van Lightspeed op het aangewezen e-mailadres voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die aan Lightspeed zijn opgelegd, maar Lightspeed kan, naar eigen goeddunken, contact opnemen met overheidsfunctionarissen om hen op de hoogte te stellen van situaties waarvan Lightspeed kennis krijgt en om hen informatie te verstrekken over dergelijke situaties en dat dergelijk contact ertoe kan leiden dat een dergelijke Overheidsfunctionaris onmiddellijk actie onderneemt op basis van de verstrekte informatie.

(f) Elke kennisgeving door Lightspeed aan het aangewezen e-mailadres, ander school- of districtspersoneel, wetshandhavers of andere functionarissen voldoet niet aan de wettelijke verplichting van u of van de school of het district om wetshandhavers of andere functionarissen op de hoogte te stellen van het door de Lightspeed gesignaleerde gedrag Aanbieden.

 1. Rechten op inhoud

(a) Lightspeed claimt geen eigendom van Uw Inhoud. U verleent Lightspeed en zijn serviceproviders echter een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, afgeleide werken te creëren van, in het openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, uw inhoud (in welke vorm en welk medium dan ook, nu bekend of later ontwikkeld) verspreiden, maken en laten maken voor zover nodig om u het Lightspeed-aanbod te kunnen leveren. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat Lightspeed uw inhoud in geaggregeerde vorm mag verzamelen en gebruiken voor elk wettig doel, zonder individuele eindgebruikers of u te identificeren.

(b) U erkent en gaat ermee akkoord dat voor de technische verwerking en verzending van gegevens die verband houden met het Lightspeed-aanbod, inclusief uw inhoud, mogelijk het volgende vereist is: (i) verzending via verschillende netwerken; en (ii) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten.

(c) Behalve met betrekking tot Uw Inhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat, tussen u en Lightspeed, Lightspeed eigenaar is van alle rechten, titels en belangen (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) in het Lightspeed-aanbod en alle inhoud en andere materialen binnen de Lightspeed Aanbieden. Het Lightspeed-aanbod wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten en verdragen op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Lightspeed behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

(d) U erkent dat een "Levensduur van het Apparaat"-licentie geldig is voor een abonnementsperiode van de levensduur van het apparaat, tot een maximum van vijf jaar vanaf de startdatum van het abonnement. U stemt ermee in het Lightspeed-aanbod uit te schakelen op elk apparaat dat niet langer uw eigendom is.

(e) Behalve met betrekking tot uw inhoud, mag u niet: (i) gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken maken van, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, distribueren, maken, hebben gemaakt, toewijzen, verpanden, overdragen of anderszins rechten verlenen op het Lightspeed-aanbod, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder de TOU; (ii) reverse-engineering, demontage, decompilatie of vertaling, of anderszins proberen om de broncode, het architectuurraamwerk of gegevensrecords van software binnen of geassocieerd met het Lightspeed-aanbod af te leiden; (iii) frame of gebruik een frametechniek om Inhoud in te sluiten; (iv) toegang te krijgen tot het Lightspeed-aanbod met als doel het ontwikkelen, op de markt brengen, verkopen of distribueren van producten of diensten die concurreert met of functies bevatten die substantieel vergelijkbaar zijn met het Lightspeed-aanbod of producten of diensten die door Lightspeed worden aangeboden; (v) het Lightspeed-Aanbod verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of in sublicentie geven of op een andere manier toegang verlenen tot het Lightspeed-aanbod als onderdeel van een servicebureau of soortgelijke vergoeding voor servicedoeleinden; (vi) enige eigendomsvermelding die in het Lightspeed-aanbod verschijnt, verwijderen of verbergen; of (vii) het Lightspeed-aanbod op enigerlei wijze of voor enig doel gebruiken dat inbreuk maakt op, misbruik maakt van of anderszins inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon, of dat in strijd is met toepasselijke wetgeving.

 1. Exportbeperkingen

U erkent dat het Lightspeed-aanbod onderworpen is aan de Amerikaanse exportjurisdictie. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op het Lightspeed-aanbod, inclusief, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse Export Administration Regulations beheerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel, Bureau of Industry & Security (“BIS”) en sancties opgelegd door het Amerikaanse ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), evenals eindgebruikers-, eindgebruik- en bestemmingsbeperkingen die worden opgelegd door Amerikaanse en buitenlandse regeringen.

U verklaart en garandeert aan Lightspeed dat u zich niet zult bezighouden met de wederuitvoer van het Lightspeed-aanbod in strijd met de Amerikaanse en internationale exportcontrole- en sanctieregimes. U stemt ermee in dat u Lightspeed onmiddellijk op de hoogte stelt in het geval van een vermoedelijke of daadwerkelijke overtreding van de Amerikaanse exportcontrole- en sanctiewetten.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden bij het gebruik van het Lightspeed-aanbod. U zult ervoor zorgen dat het Lightspeed-aanbod niet wordt gebruikt, overgedragen of anderszins wordt geëxporteerd of opnieuw wordt geëxporteerd naar de Krim, Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of enig ander land waar de Verenigde Staten en/of de Europese Unie een embargo hebben ( gezamenlijk, "Landen onder embargo") of aan een persoon of entiteit op de OFAC-lijst van speciaal aangewezen onderdanen of de entiteitenlijst van BIS ("aangewezen persoon"). Deze lijsten van aangewezen personen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door het Lightspeed-aanbod te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van of een onderdaan of ingezetene bent van een onder embargo vallend land of aangewezen persoon. U stemt ermee in om alle benodigde exportvergunningen te verkrijgen voor de wederuitvoer van het Lightspeed-aanbod om naleving van de Amerikaanse export- en sanctiewetten te garanderen.

 1. Gebruikersgedrag

In verband met de toegang van u of een van uw eindgebruikers tot of het gebruik van het Lightspeed-aanbod, mogen u en zij niet:

(a) het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud die: (i) illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of anderszins is verwerpelijk; (ii) mag niet beschikbaar worden gesteld onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals vertrouwelijke of eigendomsinformatie die is verkregen als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder een geheimhoudingsovereenkomst); (iii) inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander eigendomsrecht van een partij; (iv) bestaat uit ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, commerciële elektronische berichten of enige andere vorm van werving; (v) softwarevirussen of andere code, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van software of hardware te onderbreken, te vernietigen of te beperken; of (vi) bestaat uit informatie waarvan u weet of reden heeft om te weten dat deze onjuist of onnauwkeurig is.

(b) zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief personeel van Lightspeed, of uw band met een persoon of entiteit valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen;

(c) kopteksten vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van enige Inhoud die via het Lightspeed-aanbod wordt verzonden, te verhullen;

(d) handelen op een manier die een negatief effect heeft op het vermogen van andere gebruikers om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Lightspeed-aanbod;

(e) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig zware belasting vormt voor het Lightspeed-aanbod of de infrastructuur ervan;

(f) interfereren met of verstoren van het Lightspeed-aanbod of servers of netwerken die zijn verbonden met het Lightspeed-aanbod, of niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met het Lightspeed-aanbod;

(g) spiders, crawlers, robots, scrapers, geautomatiseerde tools of andere soortgelijke middelen gebruiken om toegang te krijgen tot het Lightspeed-aanbod, of enig deel van het Lightspeed-aanbod substantieel te downloaden, reproduceren of archiveren;

(h) enig deel van het Lightspeed-aanbod verkopen, delen, overdragen, verhandelen, uitlenen of exploiteren voor enig commercieel doel, inclusief uw gebruikersaccount en wachtwoord; of

(i) in strijd zijn met toepasselijke lokale, staats-, provinciale, federale of internationale wet- of regelgeving.

 1. Suggesties

Als u ervoor kiest om Lightspeed suggesties, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of andere feedback met betrekking tot het Lightspeed-aanbod te geven of beschikbaar te stellen (“Suggesties”), Lightspeed is gratis, en u verleent hierbij Lightspeed een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om een afgeleide te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, creëren werken van uw Suggesties in welke vorm dan ook en op welk medium dan ook (nu bekend of later ontwikkeld), zonder dat u hiervoor een krediet of compensatie krijgt.

 1. Omgang met adverteerders en andere derden

Uw omgang met adverteerders en andere derde partijen die goederen of diensten op het Lightspeed-aanbod op de markt brengen, verkopen, kopen of aanbieden om te verkopen of te kopen, inclusief betaling voor en levering van dergelijke goederen of diensten en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die ermee verband houden bij dergelijke transacties, uitsluitend tussen u en de adverteerder of een andere derde partij. U gaat ermee akkoord dat Lightspeed niet aansprakelijk is voor enige schade, aansprakelijkheid, onkosten of verlies van welke aard dan ook, opgelopen als gevolg van dergelijke transacties.

 1. Links en extern materiaal

Het Lightspeed-aanbod of gebruikers van het Lightspeed-aanbod kunnen links of andere verbindingen naar andere websites of bronnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Lightspeed het niet goedkeurt en niet verantwoordelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen ("Externe materialen”). Externe materialen zijn onderhevig aan verschillende gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het bekijken en naleven van dergelijke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Lightspeed niet aansprakelijk is voor enige schade, aansprakelijkheid, kosten of verlies die voortvloeien uit of voortvloeien uit het gebruik van of vertrouwen op Externe Materialen.

 1. Wijzigingen aan het Lightspeed-aanbod

Onder voorbehoud van eventuele Aanvullende voorwaarden, behoudt Lightspeed zich het recht voor om op elk moment het Lightspeed-aanbod te wijzigen, met of zonder kennisgeving, en Lightspeed is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging; voorzienLightspeed zal u redelijkerwijs vooraf op de hoogte stellen als een dergelijke wijziging de functionaliteit van het Lightspeed-aanbod wezenlijk en nadelig zal beïnvloeden, en u kunt de gebruiksvoorwaarden beëindigen door Lightspeed onmiddellijk daarna schriftelijk op de hoogte te stellen.

 1. Vrijwaring

U zult Lightspeed en zijn gelieerde ondernemingen en aandeelhouders, en elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, partners, vertegenwoordigers, adviseurs en licentiegevers (gezamenlijk, "Lightspeed partijen”) onschadelijk van en tegen elke claim, eis, verlies, schade, kosten, aansprakelijkheid en onkosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of voortvloeien uit: (a) uw inhoud; (b) uw schending, of enige schending door een van uw eindgebruikers, van de GV, wet- of regelgeving of rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van een andere partij; (c) uw onvermogen om toestemmingen te ontvangen of kennisgevingen te verstrekken die volgens de toepasselijke wetgeving moeten worden ontvangen of verstrekt; of (d) uw gebruik of het gebruik door uw eindgebruiker van het Lightspeed-aanbod (inclusief uw verzuim om bepaalde aspecten van het Lightspeed-aanbod te gebruiken; uw verzuim om te rapporteren of actie te ondernemen met betrekking tot daadwerkelijke of potentiële schadelijke webactiviteit of schadelijke acties van eindgebruikers of informatie met betrekking tot dergelijke activiteiten of acties; uw beslissing om te handelen op basis van informatie verkregen uit het Lightspeed-aanbod; of het falen van het veiligheidscontrolesysteem om informatie aan u of een andere persoon te verstrekken). U mag geen schadeloosstelling schikken of compromitteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed.

 1. Afwijzing van garanties

(a) UW GEBRUIK EN HET GEBRUIK VAN UW EINDGEBRUIK VAN DE LIGHTSPEED-AANBIEDING IS OP EIGEN RISICO VAN DEZE PERSOON. HET LIGHTSPEED-AANBOD WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, MET ALLE FOUTEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN LIGHTSPEED-PARTIJEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF VOORTVLOEIEND UIT STATUTEN, HANDELSVERLOOP, HANDELSGEBRUIK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF DE IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE BIJZONDER DOEL EN NIET-INBREUK.

(b) LIGHTSPEED-PARTIJEN GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT: (i) HET LIGHTSPEED-AANBOD AAN UW VEREISTEN VOLDOET OF HET LIGHTSPEED-AANBOD U OF UW EINDGEBRUIKERS ALLE GEWENSTE OF NOODZAKELIJKE INFORMATIE VERSTREKT; (ii) DE TOEGANG TOT HET LIGHTSPEED-AANBOD ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (iii) DE INFORMATIE EN ALLE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN HET LIGHTSPEED-AANBOD (INCLUSIEF VEILIGHEIDSCONTROLE) NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL OF VOLLEDIG ZULLEN ZIJN; OF (IV) HET GEBRUIK VAN HET LIGHTSPEED-AANBOD (INCLUSIEF VEILIGHEIDSCONTROLE) ZAL U OF UW EINDGEBRUIKERS OF ENIGE ANDERE PARTIJ TEGEN SCHADE BESCHERMEN.

(c) ALLE INHOUD DIE VIA DE LIGHTSPEED-AANBIEDING BESCHIKBAAR IS GEMAAKT, WORDT UITSLUITEND BESCHIKBAAR GEMAAKT VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN. U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEVESTIGEN VAN DE NAUWKEURIGHEID VAN ALLE INFORMATIE VOORDAT U ENIGE HANDELING ONDERNEEMT OF NALAAT OF BEPAALT OF U ENIGE HANDELING ONDERNEEMT MET BETREKKING TOT ENIGE INFORMATIE VERKREGEN UIT HET LIGHTSPEED-AANBOD.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid; Vrijlating

(a) NIETTEGENSTAANDE IETS HIERIN IN TEGENSTELLING: (I) ZIJN LIGHTSPEED-PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE WINSTVERLIES OF DEKKINGSKOSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDENDE, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE, INDIEN TYPE OF WIJZE VAN COMMERCIEEL, BEDRIJFS- OF FINANCIEEL VERLIES, ZELFS ALS LIGHTSPEED-PARTIJEN DAADWERKELIJKE OF CONSTRUCTIEVE KENNIS HADDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WERD EN (II) IN GEEN ENKEL GEBEURTENIS ZAL ZIJN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DE TOU OF UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN (OF ONVERMOGEN TOT TOEGANG OF GEBRUIK VAN) DE LIGHTSPEED-AANBIEDING OVERSCHRIJDEN HET BEDRAG DAT U BETAALT AAN LIGHTSPEED VOOR TOEGANG TOT DE LIGHTSPEED-AANBIEDING BINNEN DE TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE TOEPASSELIJKE CLAIM IS ONTSTAAN. u mag geen claim indienen onder deze TOU meer dan 6 maanden nadat de oorzaak van de actie zich voordoet.

(b) Hierbij ontheft EN ontslaat u de lightspeed-partijen van alle SCHADE, claims, aansprakelijkheden en onkosten in verband met: uw verzuim om bepaalde aspecten van het Lightspeed-aanbod te gebruiken; uw verzuim om te rapporteren of actie te ondernemen met betrekking tot daadwerkelijke of potentiële schadelijke webactiviteit of schadelijke acties van eindgebruikers of informatie met betrekking tot dergelijke activiteit of acties; UW BESLISSING OM TE HANDELEN NAAR INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN UIT HET LIGHTSPEED-AANBOD; OF het falen van het Safety Check-systeem om informatie aan u of een andere persoon te verstrekken.

(c) BEPAALDE WETGEVING STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

 1. Beëindiging

(a) Onder voorbehoud van de Aanvullende voorwaarden, zullen alle rechten die aan u zijn verleend onder de TOU, onmiddellijk eindigen, met of zonder kennisgeving aan u, als u de TOU schendt.

(b) Bij beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook: (i) mag Lightspeed, naar eigen goeddunken, Uw Inhoud verwijderen en weggooien; en (ii) elke bepaling die, volgens de voorwaarden, bedoeld is om na het verstrijken of beëindigen van deze Gebruiksvoorwaarden te blijven voortbestaan, blijft ook na het verstrijken of beëindigen van kracht.

 1. Toepasselijk recht

De gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing op de GV.

 1. Forum voor geschillen

De federale en staatsrechtbanken van Travis County, Texas hebben exclusieve jurisdictie over alle geschillen of juridische stappen die voortvloeien uit of verband houden met de GV of het Lightspeed-aanbod.

 1. Wettelijke naleving

U verklaart en garandeert dat u niet: (a) bent gevestigd in een land onder embargo of een land dat anderszins door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat “terrorisme ondersteunt”; of (b) een Aangewezen Persoon.

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin de Lightspeed-aanbieding is gelicentieerd of gerelateerde diensten worden gebruikt, kan deze gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan bepaalde exportbeperkingen van de overheid en andere beperkingen, en moet u alle toepasselijke wetten in verband daarmee naleven. U stemt ermee in dat u het Lightspeed-aanbod, referentiebeelden of begeleidende documentatie niet zult exporteren of herexporteren, of het Lightspeed-aanbod of gerelateerde diensten in welke vorm dan ook zult gebruiken zonder de juiste autorisatie. Het niet naleven van deze bepaling is een wezenlijke schending van deze gebruiksvoorwaarden en zal resulteren in de automatische beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht of Lightspeed hiervan op dat moment op de hoogte is of niet. Het Lightspeed-aanbod of enige software die is gekoppeld aan het Lightspeed-aanbod mag niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd a) naar landen onder embargo van de VS of b) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de lijst van geweigerde personen van het Amerikaanse ministerie van Handel of Entiteitslijst. Door gebruik te maken van het Lightspeed-aanbod, verklaart u dat u zich niet in een dergelijk beperkt land of op een dergelijke lijst bevindt.

 1. S. Overheidsinstanties

Dit artikel is van toepassing op toegang tot of gebruik van het Lightspeed-aanbod door een filiaal of agentschap van de Amerikaanse overheid. Het Lightspeed-aanbod omvat "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie", aangezien dergelijke termen worden gebruikt in 48 CFR 12.212 en kwalificeren als "commerciële items" zoals gedefinieerd in 48 CFR 2.101. Dergelijke items worden aan de Amerikaanse regering verstrekt: (a) voor verwerving door of namens civiele instanties, in overeenstemming met het beleid uiteengezet in 48 CFR 12.212; of (b) voor verwerving door of namens eenheden van het ministerie van Defensie, in overeenstemming met het beleid uiteengezet in 48 CFR 227.7202-1 en 227.7202-3. De regering van de Verenigde Staten zal alleen die rechten verwerven die in de GV met betrekking tot dergelijke items zijn uiteengezet, en elke toegang tot of gebruik van het Lightspeed-aanbod door de regering van de Verenigde Staten houdt in: (a) een overeenkomst van de regering van de Verenigde Staten dat dergelijke items zijn "commerciële computersoftware" en "documentatie van commerciële computersoftware" zoals gedefinieerd in deze sectie; en (b) aanvaarding van de rechten en plichten hierin.

 1. Geen externe begunstigden

U stemt ermee in dat, behalve voor Lightspeed-partijen en zoals anders uitdrukkelijk bepaald in de GV, er geen derde begunstigden zijn bij de GV.

 1. Procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat uw werk via het Lightspeed-aanbod beschikbaar is gesteld op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef dan de volgende informatie aan de vertegenwoordiger van Lightspeed voor kennisgeving van auteursrechtclaims: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen op namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt; (b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken; (c) een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en waar dat materiaal toegankelijk is binnen het Lightspeed-aanbod; (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring van u dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. De vertegenwoordiger van Lightspeed voor kennisgeving van auteursrechtclaims kan als volgt worden bereikt:

Agent voor kennisgeving van auteursrechtclaims
Algemeen adviseur
12013 Fitzhugh Rd. Austin, TX 78736

Telefoon: 737.205.2500
E-mail: [email protected]

 1. Gebruikers en inwoners van Californië

In overeenstemming met California Civil Code §1789.3, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact op te nemen met een dergelijke eenheid op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (800) 952-5210.

 1. Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden (samen met de aanvullende voorwaarden) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Lightspeed met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van het Lightspeed-aanbod. Het vervangt alle eerdere en gelijktijdige mondelinge of schriftelijke onderhandelingen en overeenkomsten tussen u en Lightspeed met betrekking tot dergelijke onderwerpen. In het geval van een conflict tussen of tussen de TOU en eventuele Aanvullende voorwaarden waarnaar de TOU verwijst, hebben de voorwaarden van de TOU voorrang en gelden deze. De gebruiksvoorwaarden mogen alleen door u worden gewijzigd door middel van een schriftelijke verklaring van u en een gemachtigde vertegenwoordiger van Lightspeed. Voor de toepassing van de GV worden de woorden "zoals", "inclusief", "inclusief" en "inclusief" geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking". U mag geen enkel recht of verplichting onder de TOU toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed. Het falen van Lightspeed om enig recht of bepaling van de GV uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling worden uitgelegd, beperkt, gewijzigd of, indien nodig, afgescheiden voor zover nodig om de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid ervan op te heffen, zonder dat dit op enigerlei wijze invloed heeft op de overige delen van de gebruiksvoorwaarden. Elke voorkoming van of vertraging in de uitvoering door Lightspeed hieronder als gevolg van arbeidsconflicten, overmacht, overheidsbeperkingen, vijandelijke of vijandige overheidsmaatregelen, vuur of ander ongeval of andere oorzaken die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, vormt een excuus voor de nakoming van haar verplichtingen voor een gelijke periode. tot de duur van een dergelijke voorkoming of vertraging.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR LIGHTSPEED API
Lightspeed API is een Application Programing Interface (API), een optioneel onderdeel van het Lightspeed-aanbod, waarmee uw inhoud elektronisch kan worden gedeeld. Deze aanvullende voorwaarden (de “Aanvullende voorwaarden“) Vergroten de gebruiksvoorwaarden en zijn van toepassing op het gebruik van de Lightspeed API. Als deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met een van de andere voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden, hebben deze aanvullende voorwaarden voorrang voor de mate van het conflict, maar alleen met betrekking tot de Lightspeed API.

 1. Autorisatie en registratie

Als u elektronisch delen van uw inhoud met een derde partij wilt inschakelen via Lightspeed API, dan (a) moet u het autorisatieformulier van Lightspeed voor de derde partij invullen, en (b) moet de derde partij zich registreren bij Lightspeed en de voorwaarden van Lightspeed voor derde partijen accepteren. -partij toegang tot en gebruik van Lightspeed API. Als aan de vereisten beschreven in subparagrafen (a) en (b) is voldaan met betrekking tot een derde partij, dan wordt die derde partij uw "Geautoriseerde derde ontvanger" voor de doeleinden van deze Aanvullende voorwaarden. Lightspeed zal het elektronisch delen van Uw Inhoud alleen mogelijk maken via Lightspeed API met een derde partij die uw Geautoriseerde Externe Ontvanger is.

 1. Vergoedingen

Informatie over de kosten voor Lightspeed API is op aanvraag verkrijgbaar bij Lightspeed. U bent volledig verantwoordelijk voor alle Lightspeed API-gerelateerde kosten die door u of uw geautoriseerde externe ontvangers worden gemaakt.

 1. Verantwoordelijkheid voor geautoriseerde externe ontvangers en uw inhoud

U bent als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor uw Geautoriseerde Externe Ontvangers, met inbegrip van hun handelen en nalaten. U bent als enige en exclusief verantwoordelijk voor uw inhoud en de behandeling van uw inhoud vanaf en na het eerste punt van verzending van het datacenter van Lightspeed naar uw geautoriseerde externe ontvangers via Lightspeed API (inclusief, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de vertrouwelijkheid, beveiliging , nauwkeurigheid en integriteit van uw inhoud). Om elke twijfel te voorkomen, zijn Sectie 16 (Schadeloosstelling), Sectie 17 (Afwijzing van garanties) en Sectie 18 (Beperking van aansprakelijkheid; Vrijgave) van de TOU van toepassing op Lightspeed API en deze Aanvullende Voorwaarden.

 1. Beëindiging wegens gemak

Lightspeed kan de toegang tot en het gebruik van de Lightspeed API door u en een of meer van uw geautoriseerde externe ontvangers om welke reden dan ook beëindigen na veertien (14) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u. U kunt de toegang tot en het gebruik van de Lightspeed API beëindigen door een of meer van uw geautoriseerde externe ontvangers na veertien (14) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Lightspeed. Deze beëindigingsrechten zijn een aanvulling op alle andere beëindigingsrechten die beschikbaar zijn onder de Gebruiksvoorwaarden. Beëindiging heeft geen invloed op uw verplichting om vergoedingen te betalen die zijn gemaakt voordat de beëindiging van kracht wordt.

Herontdek het geïnspireerde en interactieve klaslokaal voor leren op afstand, hybride en persoonlijk. Lightspeed Classroom Management™ geeft docenten realtime zichtbaarheid en controle over de digitale werkruimten en online activiteiten van hun leerlingen.

 • Zorg ervoor dat alle studenten alleen het juiste online curriculum gebruiken, precies wanneer ze het zouden moeten gebruiken.
 • Duw doorgelichte curriculumlinks tegelijkertijd naar alle studenten.
 • Blokkeer ongepaste of afleidende websites en apps.

Zorg voor schaalbaar en efficiënt beheer van leerapparatuur. Het Lightspeed Mobile Device Management™-systeem zorgt voor veilig en beveiligd beheer van leermiddelen voor studenten met realtime zichtbaarheid en rapportage die essentieel zijn voor effectief afstandsonderwijs.

 • Een gecentraliseerde, cloudgebaseerde oplossing voor oneindig schaalbare apparaat-, applicatie- en beleidscontroles
 • Selfservice-app-bibliotheek, waar docenten en studenten
  kan toegang krijgen tot goedgekeurd curriculum en leerhulpmiddelen en deze installeren
 • Implementeer, wijzig en trek honderden beleidsregels en educatieve applicaties op afstand in, terwijl de typische downtime en kosten worden verminderd

Voorkom zelfmoorden, cyberpesten en schoolgeweld. Lightspeed Alert™ ondersteunt districtsbeheerders en geselecteerd personeel met geavanceerde AI om potentiële bedreigingen te detecteren en te melden voordat het te laat is.

 • Menselijke beoordeling
 • Realtime waarschuwingen die tekenen van een potentiële dreiging signaleren
 • Snel ingrijpen voordat zich een incident voordoet.
 • Activiteitenlogboeken bieden inzicht in online activiteiten voor en na een gemarkeerde gebeurtenis

Bescherm studenten tegen schadelijke online inhoud. Lightspeed Filter™ is de best-in-class oplossing die fungeert als een solide barrière tegen ongepaste of illegale online inhoud om de online veiligheid van studenten 24/7 te garanderen.

 • Aangedreven door de meest uitgebreide database in de branche, gebouwd door 20 jaar webindexering en machine learning.
 • Zorgen voor CIPA-compliance
 • Blokkeer miljoenen ongepaste, schadelijke en onbekende sites, afbeeldingen en video's, waaronder YouTube
 • Houd ouders op de hoogte met het Lightspeed Parent Portal™

Krijg volledig inzicht in het online leren van studenten. Lightspeed Analytics™ geeft districten robuuste gegevens over de effectiviteit van alle tools die ze implementeren, zodat ze een strategische benadering van hun technologiestack kunnen volgen en de rapportage kunnen stroomlijnen.

 • Volg de adoptie en gebruikstrends van onderwijstechnologie, elimineer redundantie en verhoog de ROI
 • Monitor app- en contentconsumptie om vroege acceptatie en effectief gebruik te vergemakkelijken
 • Risico's beoordelen met inzicht in de privacy van studentengegevens en naleving van de beveiliging