Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Herzien: 16 april 2021

 1. Acceptatie van voorwaarden

Lightspeed Solutions, LLC ("Lightspeed”, Dba“ Lightspeed Systems ”) stelt scholen en andere onderwijsinstellingen in staat om leren veilig, beheerd en mobiel te maken door toegang tot en gebruik van het eigen online platform dat toegankelijk is vanaf de website en de bijbehorende domeinen van https://www.lightspeedsystems.com/Platform") En de mobiele applicaties van Lightspeed ("Mobiele apps') En andere lokaal geïnstalleerde software ('Slimme agenten”) Gerelateerd aan het Platform (het Platform samen met de Smart Agents en de Mobiele Apps, inclusief Safety Check, de“Lightspeed-aanbieding​Elke toegang tot of gebruik van het Lightspeed-aanbod is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden (“TOU​Lightspeed kan, naar eigen goeddunken, de gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt de meest recente versie van de TOU openen en bekijken via de URL voor deze pagina of door te klikken op de link "Gebruiksvoorwaarden" binnen het Lightspeed-aanbod of zoals anderszins beschikbaar gesteld door Lightspeed.

LEES DE TOU AANDACHTIG DOOR. DOOR U TE REGISTREREN VOOR EEN ACCOUNT OF OP ANDERE WIJZE TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE LIGHTSPEED-AANBIEDING (OF EINDGEBRUIKERS TOEGANG TE GEVEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE LIGHTSPEED-AANBIEDING), GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE TOU, MET INBEGRIP VAN UPDATES OF HERZIENINGEN DIE U HIER ZIJN GEPLAATST OF ANDERSZINS COMMUNICATIE. ALS U NAMENS EEN VENNOOTSCHAP OF EEN ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT TOUCHT TOT DE TOU, VERKLAART U EN GARANDEERT U DAT U DEZE BEVOEGDHEID BENT EN WETTELIJK IN STAAT OM DEZE ENTITEIT AAN DE TOU TE BINDEN, IN WELK GEVAL DE TERM "U" NAAR DERGELIJKE ENTITEIT ZAL VERWIJZEN. ALS U DEZE AUTORITEIT NIET HEBT, OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE TOU, MAG U GEEN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN HET LIGHTSPEED-AANBIEDING HEBBEN.

U verklaart en garandeert dat u: (i) ouder bent dan achttien (18) jaar of meerderjarig bent in uw rechtsgebied, welke van de twee het grootst is; (ii) de wettelijke leeftijd hebben bereikt om een bindend contract te vormen; en (iii) niet een persoon die is uitgesloten van het gebruik van het Lightspeed-aanbod volgens de wetten van het land waar u woont of een ander toepasselijk rechtsgebied.

 1. Overige overeenkomsten

Naast deze gebruiksvoorwaarden is uw toegang tot en gebruik van de Lightspeed-aanbieding onderworpen aan de Lightspeed Privacybeleid, alle voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen door Lightspeed en u met betrekking tot de reikwijdte van de toegang tot en het gebruik van het Lightspeed-aanbod en / of de levering van ondersteunende diensten van Lightspeed aan u, en elk gebruik of ander beleid met betrekking tot het Lightspeed-aanbod gepost of anderszins beschikbaar gesteld aan u door Lightspeed (gezamenlijk "Aanvullende voorwaarden”). De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de gebruiksvoorwaarden en worden hierbij door verwijzing opgenomen en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende voorwaarden.

 1. Verlening van rechten

(a) Lightspeed verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot en weergave van pagina's op het Platform.

(b) Voor zover het Platform toegang biedt tot online software, applicaties of andere soortgelijke componenten, verleent Lightspeed u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van dergelijke componenten alleen in het formulier binnen het Platform.

(c) Lightspeed verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Mobiele Apps te installeren, uit te voeren en te gebruiken op een mobiel apparaat dat u bezit en beheert (welke term omvat elk apparaat dat eigendom is van u die u aan eindgebruikers uitleent), alleen in uitvoerbare, machinaal leesbare objectcodevorm.

(d) Lightspeed verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om de Smart Agents te installeren, uit te voeren en te gebruiken op een apparaat dat u bezit en beheert (welke term omvat elk apparaat dat uw eigendom is die u aan eindgebruikers uitleent), alleen in uitvoerbare, machinaal leesbare objectcodevorm.

(e) Alle rechten die u onder deze TOU worden verleend, zijn onderhevig aan uw naleving van de TOU en alle Aanvullende voorwaarden in alle materiële opzichten en mogen alleen door u worden uitgeoefend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden.

 1. IOS mobiele apps

(a) Als u een mobiele app downloadt van de iTunes App Store (elk, een 'iOS mobiele app”), Is de licentie in Sectie 3 (c) met betrekking tot een dergelijke mobiele iOS-app verder onderworpen aan uw naleving in alle materiële opzichten van de bepalingen en voorwaarden van de gebruiksregels uiteengezet in de servicevoorwaarden van de iTunes App Store.

(b) Met betrekking tot elke mobiele iOS-app erkennen de partijen dat de gebruiksvoorwaarden uitsluitend tussen u en Lightspeed worden gesloten, en niet met Apple Inc. (“appel”), En Apple is niet verantwoordelijk voor iOS Mobile Apps en de inhoud daarvan. Apple heeft geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot iOS Mobiele Apps. Lightspeed, niet Apple, is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot iOS Mobile Apps of uw bezit en / of gebruik van iOS Mobile Apps, inclusief productaansprakelijkheidsclaims, elke claim dat iOS Mobile Apps niet voldoen aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten en claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van de GV met betrekking tot iOS Mobile Apps, en Apple heeft het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om de GV tegen u af te dwingen als derde begunstigde hiervan met respect voor iOS Mobile Apps. Lightspeed, niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van elke claim inzake inbreuk op intellectueel eigendom die kan worden toegeschreven aan iOS Mobile Apps.

 1. Derde partij software

Sommige componenten van het Lightspeed-aanbod kunnen worden geleverd met of zijn opgenomen in software van derden (“Derde partij software”), Waaronder mogelijk software waarvoor een licentie is verleend onder" open source "of andere licenties die zijn goedgekeurd door het Open Source Initiative. Alle software van derden is onderworpen aan hun eigen licentievoorwaarden die beschikbaar zijn op https://help.lightspeedsystems.com/s/article/Third-Party-Software​Als u niet akkoord gaat met de toepasselijke voorwaarden voor software van derden, dient u de toepasselijke componenten niet te installeren of te gebruiken. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) Lightspeed geen eigendomsbelang heeft in software van derden; (ii) voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en niettegenstaande de rest van de GV, wordt software van derden geleverd "AS IS" met alle fouten en noch de licentiegever van dergelijke software van derden, noch enige Lightspeed-partij is aansprakelijk voor enige schade, claims, aansprakelijkheden of uitgaven (hetzij direct, indirect, incidenteel, speciaal, exemplarisch, punitief of gevolgschade) in verband met dergelijke software van derden of het gebruik daarvan; en (iii) dergelijke Software van Derden kan onderworpen zijn aan afzonderlijke licentiebeperkingen en verplichtingen uiteengezet in de respectievelijke licentieovereenkomsten met betrekking tot dergelijke software.

 1. Ondersteuning

Lightspeed zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de ondersteunende diensten te leveren die door de partijen zijn overeengekomen op grond van de toepasselijke Aanvullende voorwaarden. Anders geeft de gebruiksvoorwaarden u geen recht op enige ondersteuning voor het Lightspeed-aanbod.

 1. Registratie; Account

(a) Met Lightspeed kunt u mogelijk toegang krijgen tot en bladeren door het Lightspeed-aanbod zonder te registreren, maar sommige functies zijn mogelijk niet toegankelijk tenzij u zich registreert. Door u te registreren voor het Lightspeed-aanbod, gaat u ermee akkoord: (i) ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door het registratieformulier van het Lightspeed-aanbod (het “Registratiegegevens”); en (ii) de Registratiegegevens bijhouden en onmiddellijk bijwerken om ze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of Lightspeed redelijkerwijs vermoedt dat u dit heeft gedaan, kan Lightspeed uw account opschorten of beëindigen.

(b) U mag uw account of wachtwoord met niemand delen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of u het specifieke gebruik of de gebruiker hebt geautoriseerd en ongeacht uw kennis van dergelijk gebruik. U stemt ermee in om Lightspeed onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of wachtwoord of enige andere soortgelijke inbreuk op de beveiliging.

(c) Als uw account drie maanden of langer inactief blijft, behoudt Lightspeed zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u, en om uw inhoud te verwijderen (zoals gedefinieerd in artikel 8 (a)), allemaal zonder aansprakelijkheid aan jou.

 1. Verantwoordelijkheid voor inhoud

(a) U erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie, gegevens, gegevensrecords, databases, tekst, software, muziek, geluiden, foto's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video's, berichten, scripts, tags en ander materiaal toegankelijk zijn via het Lightspeed-aanbod, al dan niet openbaar gepost of privé verzonden ("Inhoud”), Vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Lightspeed, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die van of via u afkomstig is, of die door u of namens u wordt verzameld, inclusief alle inhoud die u of een van uw gebruikers uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt. of anderszins beschikbaar stellen via de Lightspeed-aanbieding (gezamenlijk, "Uw inhoud”).

(b) U erkent en gaat ermee akkoord dat Lightspeed niet verplicht is om Uw Inhoud vooraf te screenen, hoewel Lightspeed zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken Uw Inhoud vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van de voorgaande zin te beperken, heeft Lightspeed het recht om (zonder aansprakelijkheid) uw inhoud te verwijderen die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of die zij verwerpelijk acht.

(c) U verklaart en garandeert dat: (i) u beschikt over alle benodigde rechten en bevoegdheden om de rechten te verlenen die in de GV met betrekking tot uw inhoud zijn uiteengezet; en (ii) uw inhoud geen enkele verplichting tot vertrouwelijkheid schendt die jegens een andere persoon verschuldigd is, of het auteursrecht, handelsmerk, recht op privacy, recht op publiciteit of enig ander recht van een andere persoon.

(d) U dient gegevens aan Lightspeed te verstrekken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot de Federal Educational Rights and Privacy Act ("FERPA"), Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") en Bescherming van de rechten van leerlingen Wijziging ("PPRA"). U verklaart, garandeert en sluit zich aan bij Lightspeed, dat u: (i) alle toepasselijke bepalingen van FERPA zult naleven met betrekking tot openbaarmaking aan schoolfunctionarissen (zoals gedefinieerd in 34 CFR 99.31 (B)) met een legitiem educatief belang, inclusief, zonder beperking, waarbij ouders in hun jaarlijkse kennisgeving van FERPA-rechten worden geïnformeerd dat u "schoolambtenaar" definieert om dienstverleners op te nemen en dat u "legitiem onderwijsbelang" definieert om diensten op te nemen zoals het type dat door Lightspeed wordt geleverd; en (ii) voldoende kennisgeving en openbaarmaking van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden verstrekken, en alle noodzakelijke rechten en toestemmingen verkrijgen en behouden, inclusief toestemmingen vereist door de toepasselijke staats- en federale wetten, regels en voorschriften, zoals COPPA, van elke gebruiker of, waar nodig, de ouder of wettelijke voogd van elke gebruiker, om Lightspeed in staat te stellen het Lightspeed-aanbod aan te bieden en te verbeteren en gebruikersgegevens te verzamelen en te ontvangen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden. Lightspeed vertrouwt op toestemming die is verkregen van scholen, die optreden als een agent van de ouder (s) of wettelijke voogd (en) van zijn studenten, zoals toegestaan door COPPA, voor het gebruik van het Lightspeed-aanbod in verband met studenten jonger dan dertien (13) jaar , indien van toepassing. U moet alle toestemmingen in ons bestand bewaren en deze aan Lightspeed verstrekken als wij daarom vragen. We raden u aan om gebruikers en hun respectievelijke ouders / voogden, docenten en ander geschikt schoolpersoneel een kopie te geven van het privacybeleid en de COPPA-kennisgeving van Lightspeed, en alle andere informatie over ouders die door Lightspeed beschikbaar is gesteld.

 1. Kennisgevingen en wettelijke verplichtingen

Afhankelijk van de Lightspeed-aanbieding die u gebruikt, kan de Lightspeed-aanbieding gebruikmaken van eigen inzichten en algoritmen om waarschuwingssignalen van bepaald gevaarlijk online gedrag te identificeren. In dergelijke gevallen begrijpt u dat:

(a) Lightspeed kan, naar eigen goeddunken, handmatige beoordeling van gemarkeerd gedrag uitvoeren voor verdere analyse.

(b) Als Lightspeed dergelijke waarschuwingssignalen identificeert, kan dit een geautomatiseerde communicatie activeren van Lightspeed naar het e-mailadres dat is opgegeven in het Lightspeed-aanbod.

(c) Het Lightspeed-aanbod is niet ontworpen om al het gevaarlijke online gedrag te markeren en Lightspeed kan niet garanderen dat het aangewezen e-mailadres op de hoogte wordt gesteld van elke instantie die een bedreiging vormt.

(d) U of specifiek school- of districtspersoneel kan wettelijk verplicht zijn om wetshandhavers, eerstehulpverleners, staats- of federale meldingsinstanties, zoals het National Center for Missing and Exploited Children, of andere functionarissen ("Overheidsfunctionarissen") op de hoogte te stellen, of andere individuen van het gedrag dat wordt gemarkeerd door het Lightspeed-aanbod. Deze verplichtingen kunnen, net als de geïdentificeerde bedreigingen, tijdgevoelig zijn en u gaat ermee akkoord dat het opgegeven e-mailadres regelmatig en consistent zal worden gecontroleerd.

(e) U gaat ermee akkoord dat de kennisgeving van Lightspeed aan het opgegeven e-mailadres voldoet aan enige wettelijke verplichting die aan Lightspeed wordt opgelegd, maar Lightspeed kan, naar eigen goeddunken, contact opnemen met overheidsfunctionarissen om hen op de hoogte te stellen van situaties waarvan Lightspeed kennis krijgt en om hen informatie te verstrekken over dergelijke situaties. situaties en dat dergelijk contact ertoe kan leiden dat een dergelijke overheidsfunctionaris onmiddellijk actie onderneemt op basis van de verstrekte informatie.

(f) Elke melding door Lightspeed aan het aangewezen e-mailadres, ander school- of districtspersoneel, wetshandhavingsinstanties of andere functionarissen voldoet niet aan de wettelijke verplichting van jou of de school of district om wetshandhavers of andere functionarissen op de hoogte te stellen van het gedrag dat wordt gemarkeerd door de Lightspeed Aanbieden.

 1. Rechten op inhoud

(a) Lightspeed claimt geen eigendom van uw inhoud. U verleent Lightspeed en zijn serviceproviders echter een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, maken van afgeleide werken van, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk vertonen, Uw inhoud distribueren, maken en hebben gemaakt (in elke vorm en elk medium, nu bekend of later ontwikkeld) zoals nodig is om het Lightspeed-aanbod aan u te leveren. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat Lightspeed Uw Inhoud in geaggregeerde vorm mag verzamelen en gebruiken voor elk wettig doel, zonder individuele eindgebruikers of u te identificeren.

(b) U erkent en gaat ermee akkoord dat de technische verwerking en verzending van gegevens die verband houden met het Lightspeed-aanbod, inclusief uw inhoud, mogelijk vereist: (i) overdracht via verschillende netwerken; en (ii) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten.

(c) Behalve met betrekking tot uw inhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat, tussen u en Lightspeed, Lightspeed eigenaar is van alle rechten, titels en belangen (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) in het Lightspeed-aanbod en alle inhoud en andere materialen binnen de Lightspeed Aanbieden. Het Lightspeed-aanbod wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetten en verdragen op het gebied van auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Lightspeed behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

(d) U erkent dat een licentie "Levensduur van het apparaat" geldig is voor een abonnementsperiode van de levensduur van het apparaat, tot een maximum van vijf jaar vanaf de begindatum van het abonnement. U stemt ermee in om het Lightspeed-aanbod uit te schakelen vanaf elk apparaat dat niet langer uw eigendom is.

(e) Behalve met betrekking tot uw inhoud, mag u het volgende niet doen: (i) gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, afgeleide werken maken van, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, distribueren, maken, hebben gedaan, toewijzen, verpanden, overdragen of anderszins rechten verlenen op het Lightspeed-Aanbod, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder de GV; (ii) reverse engineering, disassembleren, decompileren of vertalen, of anderszins proberen de broncode, het architecturale raamwerk of de gegevensrecords af te leiden van software binnen of in verband met het Lightspeed-aanbod; (iii) framing of gebruik een frametechniek om Content in te sluiten; (iv) toegang krijgen tot het Lightspeed-aanbod met het oog op het ontwikkelen, vermarkten, verkopen of distribueren van een product of dienst die concurreert met of functies bevat die substantieel vergelijkbaar zijn met het Lightspeed-aanbod of alle producten of diensten die worden aangeboden door Lightspeed; (v) het Lightspeed-Aanbod verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of in sublicentie geven of anderszins toegang verlenen tot het Lightspeed-Aanbod als onderdeel van een servicebureau of een gelijkaardige vergoeding voor servicedoeleinden; (vi) enige eigendomskennisgeving die in het Lightspeed-aanbod verschijnt, te verwijderen of onleesbaar te maken; of (vii) het Lightspeed-aanbod gebruiken op enigerlei wijze of voor enig doel dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon, of dit op een andere manier misbruikt, of anderszins in strijd is met enige toepasselijke wet.

 1. Exportbeperkingen

U erkent dat het Lightspeed-aanbod onder de Amerikaanse exportwetgeving valt. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op het Lightspeed-aanbod, inclusief, maar niet beperkt tot, de US Export Administration Regulations beheerd door het US Department of Commerce, Bureau of Industry & Security ("BIS") en sancties opgelegd door het Amerikaanse ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), evenals beperkingen voor eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die worden opgelegd door Amerikaanse en buitenlandse overheden.

U verklaart en garandeert aan Lightspeed dat u zich niet zult bezighouden met de wederuitvoer van het Lightspeed-aanbod in strijd met de Amerikaanse en internationale exportcontrole- en sanctieregelingen. U stemt ermee in dat u Lightspeed onmiddellijk op de hoogte stelt in het geval van een vermoedelijke of daadwerkelijke schending van de Amerikaanse exportcontrole- en sanctiewetten.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden bij het gebruik van het Lightspeed-aanbod. U zorgt ervoor dat het Lightspeed-aanbod niet wordt gebruikt, overgedragen of anderszins geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar de Krim, Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië of enig ander land waarin de Verenigde Staten en / of de Europese Unie een embargo ( gezamenlijk "Landen onder embargo") of aan een persoon of entiteit op OFAC's List of Specially Designated Nationals of de Entity List van BIS ("Designated Person"). Deze lijsten met aangewezen personen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door gebruik te maken van het Lightspeed-aanbod, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een staatsburger of ingezetene bent van een land onder embargo of een aangewezen persoon. U stemt ermee in om alle noodzakelijke exportvergunningen te verkrijgen voor de herexport van het Lightspeed-aanbod om naleving van de Amerikaanse export- en sanctiewetten te garanderen.

 1. Gebruikersgedrag

In verband met de toegang van u of een van uw eindgebruikers tot of het gebruik van het Lightspeed-aanbod, mogen u en zij niet:

(a) inhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen die: (i) illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of anderszins is verwerpelijk; (ii) mag niet beschikbaar worden gesteld onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals vertrouwelijke of eigendomsinformatie die is verkregen als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder een geheimhoudingsovereenkomst); (iii) inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander eigendomsrecht van een partij; (iv) bestaat uit ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, commerciële elektronische berichten of enige andere vorm van uitnodiging; (v) softwarevirussen of enige andere code, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van software of hardware te onderbreken, vernietigen of beperken; of (vi) bestaat uit informatie waarvan u weet of reden hebt om te weten dat deze onjuist of onnauwkeurig is.

(b) zich uitgeven voor een persoon of entiteit, inclusief personeel van Lightspeed, of uw band met een persoon of entiteit valselijk aangeven of anderszins verkeerd voorstellen;

(c) headers te vervalsen of anderszins identificatiegegevens te manipuleren om de oorsprong van enige inhoud die via het Lightspeed-aanbod wordt verzonden, te verhullen;

(d) handelen op een manier die een negatief effect heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Lightspeed-aanbod;

(e) enige actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig zware belasting op het Lightspeed-Aanbod of zijn infrastructuur legt;

(f) het Lightspeed-aanbod of servers of netwerken die zijn verbonden met het Lightspeed-aanbod verstoren of verstoren, of enige vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met het Lightspeed-aanbod negeren;

(g) gebruik maken van spiders, crawlers, robots, scrapers, geautomatiseerde tools of andere vergelijkbare middelen om toegang te krijgen tot de Lightspeed-aanbieding, of om substantieel een deel van de Lightspeed-aanbieding te downloaden, reproduceren of archiveren;

(h) enig deel van het Lightspeed-aanbod verkopen, delen, overdragen, verhandelen, uitlenen of exploiteren voor commerciële doeleinden, inclusief uw gebruikersaccount en wachtwoord; of

(i) in strijd zijn met toepasselijke lokale, staats-, provinciale, federale of internationale wet- of regelgeving.

 1. Suggesties

Als u ervoor kiest om Lightspeed suggesties, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of andere feedback met betrekking tot het Lightspeed-aanbod te geven of beschikbaar te stellen (“Suggesties”), Lightspeed is gratis, en u verleent hierbij Lightspeed een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om een afgeleide te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, creëren werken van uw Suggesties in welke vorm dan ook en op welk medium dan ook (nu bekend of later ontwikkeld), zonder dat u hiervoor een krediet of compensatie krijgt.

 1. Omgang met adverteerders en andere derden

Uw omgang met adverteerders en andere derde partijen die goederen of diensten op het Lightspeed-aanbod op de markt brengen, verkopen, kopen of aanbieden om te verkopen of te kopen, inclusief betaling voor en levering van dergelijke goederen of diensten en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die ermee verband houden bij dergelijke transacties, uitsluitend tussen u en de adverteerder of een andere derde partij. U gaat ermee akkoord dat Lightspeed niet aansprakelijk is voor enige schade, aansprakelijkheid, onkosten of verlies van welke aard dan ook, opgelopen als gevolg van dergelijke transacties.

 1. Links en extern materiaal

Het Lightspeed-aanbod of gebruikers van het Lightspeed-aanbod kunnen links of andere verbindingen naar andere websites of bronnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Lightspeed het niet goedkeurt en niet verantwoordelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen ("Externe materialen”). Externe materialen zijn onderhevig aan verschillende gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het bekijken en naleven van dergelijke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Lightspeed niet aansprakelijk is voor enige schade, aansprakelijkheid, kosten of verlies die voortvloeien uit of voortvloeien uit het gebruik van of vertrouwen op Externe Materialen.

 1. Wijzigingen aan het Lightspeed-aanbod

Onder voorbehoud van eventuele Aanvullende voorwaarden, behoudt Lightspeed zich het recht voor om op elk moment het Lightspeed-aanbod te wijzigen, met of zonder kennisgeving, en Lightspeed is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging; voorzienLightspeed zal u redelijkerwijs vooraf op de hoogte stellen als een dergelijke wijziging de functionaliteit van het Lightspeed-aanbod wezenlijk en nadelig zal beïnvloeden, en u kunt de gebruiksvoorwaarden beëindigen door Lightspeed onmiddellijk daarna schriftelijk op de hoogte te stellen.

 1. Vrijwaring

U zult Lightspeed en zijn gelieerde ondernemingen en aandeelhouders, en elk van hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, partners, vertegenwoordigers, adviseurs en licentiegevers (gezamenlijk, "Lightspeed partijen”) Onschadelijk van en tegen enige claim, eis, verlies, schade, kosten, aansprakelijkheid en onkosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of voortvloeien uit: (a) Uw inhoud; (b) uw schending, of enige schending door een van uw eindgebruikers, van de TOU, enige wet of regelgeving, of enige rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van een andere partij; (c) uw verzuim om toestemming te ontvangen of kennisgevingen te verstrekken die volgens de toepasselijke wetgeving moeten worden ontvangen of verstrekt; of (d) uw gebruik of het gebruik door uw eindgebruiker van de Lightspeed-aanbieding (inclusief uw verzuim om bepaalde aspecten van de Lightspeed-aanbieding te gebruiken; uw nalaten om te rapporteren of actie te ondernemen met betrekking tot daadwerkelijke of potentiële schadelijke webactiviteit of schadelijke acties van eindgebruikers of informatie met betrekking tot dergelijke activiteiten of acties; uw beslissing om te handelen op basis van informatie die is verkregen uit het Lightspeed-aanbod; of het falen van het Safety Check-systeem om informatie aan u of een andere persoon te verstrekken). U mag geen schadevergoeding schikken of compromissen sluiten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed.

 1. Afwijzing van garanties

(a) UW GEBRUIK EN HET GEBRUIK VAN DE EINDGEBRUIKER VAN DE LIGHTSPEED-AANBIEDING IS OP HET EIGEN RISICO VAN DERGELIJKE PERSOON. HET LIGHTSPEED-AANBIEDING WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, MET ALLE FOUTEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN LIGHTSPEED-PARTIJEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET OF VOORTVLOEIEND UIT DE STATUUT, HANDEL, GEBRUIK VAN HANDEL OF ANDERS, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. BIJZONDER DOEL EN NIET-INBREUK.

(b) LIGHTSPEED-PARTIJEN GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT: (i) HET LIGHTSPEED-AANBIEDING AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF HET LIGHTSPEED-AANBIEDING ALLE WENSELIJKE OF NODIGE INFORMATIE AAN U OF UW EINDGEBRUIKERS ZAL VERSTREKKEN; (ii) DE TOEGANG TOT HET LIGHTSPEED-AANBIEDING ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; (iii) DE INFORMATIE EN ENIGE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN HET LIGHTSPEED-AANBIEDING (INCLUSIEF VEILIGHEIDSCONTROLE) ZULLEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, HUIDIG OF VOLLEDIG ZIJN; OF (IV) HET GEBRUIK VAN HET LIGHTSPEED-AANBIEDING (INCLUSIEF VEILIGHEIDSCONTROLE) ZAL U OF UW EINDGEBRUIKERS OF ENIGE ANDERE PARTIJ BESCHERMEN TEGEN SCHADE.

(c) ALLE INHOUD DIE VIA DE LIGHTSPEED-AANBIEDING BESCHIKBAAR IS GEMAAKT, IS ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR INFORMATIEDOELEINDEN. U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEVESTIGEN VAN DE NAUWKEURIGHEID VAN ALLE INFORMATIE VOORDAT U ENIGE ACTIE ONDERNEEMT OF VERLAAT, OF OM TE BEPALEN OF U EEN ACTIE MOET ONDERNEMEN MET BETREKKING TOT ENIGE INFORMATIE DIE VERKREGEN WORDT UIT HET LIGHTSPEED-AANBIEDING.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid; Vrijlating

(a) ONGEACHT IETS HIERIN MET HET TEGENWOORDIGERDE: (I) LIGHTSPEED-PARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE WINSTVERLIES OF COVERKOSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF TYPE OF MANIER VAN COMMERCIEEL, BEDRIJFS- OF FINANCIEEL VERLIES, ZELFS INDIEN LIGHTSPEED-PARTIJEN WERKELIJKE OF CONSTRUCTIEVE KENNIS HADEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS EN (II) IN GEEN GEVAL ZAL U LIGHTSPEED PARTIJEN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE TOU OF UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN (OF ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG OF GEBRUIK) HET LIGHTSPEED-AANBIEDING OVERSCHRIJDEN HET BEDRAG DAT U AAN LIGHTSPEED HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT HET LIGHTSPEED-AANBIEDING BINNEN DE TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK DE DATUM WAAROP DE TOEPASSELIJKE CLAIM IS GEWORDEN. u mag niet meer dan 6 maanden nadat de oorzaak van de actie zich voordoet een claim indienen onder deze GV.

(b) U stelt hierbij de lightspeed-partijen vrij van alle SCHADE, claims, aansprakelijkheden en onkosten in verband met: uw verzuim om bepaalde aspecten van het Lightspeed-aanbod te gebruiken; uw nalaten om te rapporteren of actie te ondernemen met betrekking tot feitelijke of potentiële schadelijke webactiviteit of schadelijke acties van eindgebruikers of informatie met betrekking tot dergelijke activiteiten of acties; UW BESLUIT OM TE HANDELEN OP INFORMATIE DIE IS VERKREGEN UIT HET LIGHTSPEED-AANBIEDING; OF het falen van het Safety Check-systeem om u of een andere persoon informatie te verstrekken.

(c) BEPAALDE WETGEVING STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

 1. Beëindiging

(a) Onder voorbehoud van de Aanvullende voorwaarden, als u de TOU schendt, worden alle rechten die aan u zijn verleend onder de TOU onmiddellijk beëindigd, met of zonder kennisgeving aan u.

(b) Bij beëindiging van de GV om welke reden dan ook: (i) Lightspeed kan, naar eigen goeddunken, Uw Inhoud verwijderen en weggooien; en (ii) elke bepaling die volgens de voorwaarden bedoeld is om na het verstrijken of beëindigen van deze gebruiksvoorwaarden te overleven, blijft van kracht na afloop of beëindiging.

 1. Toepasselijk recht

De gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing op de GV.

 1. Forum voor geschillen

De federale en staatsrechtbanken van Travis County, Texas hebben exclusieve jurisdictie over alle geschillen of juridische stappen die voortvloeien uit of verband houden met de GV of het Lightspeed-aanbod.

 1. Wettelijke naleving

U verklaart en garandeert dat u niet: (a) bent gevestigd in een land onder embargo of een land dat anderszins door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat “terrorisme ondersteunt”; of (b) een Aangewezen Persoon.

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin de Lightspeed-aanbieding is gelicentieerd of gerelateerde diensten worden gebruikt, kan deze gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn aan bepaalde exportbeperkingen van de overheid en andere beperkingen, en moet u alle toepasselijke wetten in verband daarmee naleven. U stemt ermee in dat u het Lightspeed-aanbod, referentiebeelden of begeleidende documentatie niet zult exporteren of herexporteren, of het Lightspeed-aanbod of gerelateerde diensten in welke vorm dan ook zult gebruiken zonder de juiste autorisatie. Het niet naleven van deze bepaling is een wezenlijke schending van deze gebruiksvoorwaarden en zal resulteren in de automatische beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht of Lightspeed hiervan op dat moment op de hoogte is of niet. Het Lightspeed-aanbod of enige software die is gekoppeld aan het Lightspeed-aanbod mag niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd a) naar landen onder embargo van de VS of b) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de lijst van geweigerde personen van het Amerikaanse ministerie van Handel of Entiteitslijst. Door gebruik te maken van het Lightspeed-aanbod, verklaart u dat u zich niet in een dergelijk beperkt land of op een dergelijke lijst bevindt.

 1. S. Overheidsinstanties

Dit artikel is van toepassing op toegang tot of gebruik van het Lightspeed-aanbod door een filiaal of agentschap van de Amerikaanse overheid. Het Lightspeed-aanbod omvat "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie", aangezien dergelijke termen worden gebruikt in 48 CFR 12.212 en kwalificeren als "commerciële items" zoals gedefinieerd in 48 CFR 2.101. Dergelijke items worden aan de Amerikaanse regering verstrekt: (a) voor verwerving door of namens civiele instanties, in overeenstemming met het beleid uiteengezet in 48 CFR 12.212; of (b) voor verwerving door of namens eenheden van het ministerie van Defensie, in overeenstemming met het beleid uiteengezet in 48 CFR 227.7202-1 en 227.7202-3. De regering van de Verenigde Staten zal alleen die rechten verwerven die in de GV met betrekking tot dergelijke items zijn uiteengezet, en elke toegang tot of gebruik van het Lightspeed-aanbod door de regering van de Verenigde Staten houdt in: (a) een overeenkomst van de regering van de Verenigde Staten dat dergelijke items zijn "commerciële computersoftware" en "documentatie van commerciële computersoftware" zoals gedefinieerd in deze sectie; en (b) aanvaarding van de rechten en plichten hierin.

 1. Geen externe begunstigden

U stemt ermee in dat, behalve voor Lightspeed-partijen en zoals anders uitdrukkelijk bepaald in de GV, er geen derde begunstigden zijn bij de GV.

 1. Procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat uw werk via het Lightspeed-aanbod beschikbaar is gesteld op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef dan de volgende informatie aan de vertegenwoordiger van Lightspeed voor kennisgeving van auteursrechtclaims: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen op namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt; (b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken; (c) een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en waar dat materiaal toegankelijk is binnen het Lightspeed-aanbod; (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring van u dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. De vertegenwoordiger van Lightspeed voor kennisgeving van auteursrechtclaims kan als volgt worden bereikt:

Agent voor kennisgeving van auteursrechtclaims
Algemeen adviseur
2500 Bee Cave Road, Suite 350 Austin, TX 78746

Telefoon: 737.205.2500
E-mail: copyright@lightspeedsystems.com

 1. Gebruikers en inwoners van Californië

In overeenstemming met California Civil Code §1789.3, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact op te nemen met een dergelijke eenheid op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (800) 952-5210.

 1. Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden (samen met de aanvullende voorwaarden) vormen de volledige overeenkomst tussen u en Lightspeed met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van het Lightspeed-aanbod. Het vervangt alle eerdere en gelijktijdige mondelinge of schriftelijke onderhandelingen en overeenkomsten tussen u en Lightspeed met betrekking tot dergelijke onderwerpen. In het geval van een conflict tussen of tussen de TOU en eventuele Aanvullende voorwaarden waarnaar de TOU verwijst, hebben de voorwaarden van de TOU voorrang en gelden deze. De gebruiksvoorwaarden mogen alleen door u worden gewijzigd door middel van een schriftelijke verklaring van u en een gemachtigde vertegenwoordiger van Lightspeed. Voor de toepassing van de GV worden de woorden "zoals", "inclusief", "inclusief" en "inclusief" geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking". U mag geen enkel recht of verplichting onder de TOU toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed. Het falen van Lightspeed om enig recht of bepaling van de GV uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling worden uitgelegd, beperkt, gewijzigd of, indien nodig, afgescheiden voor zover nodig om de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid ervan op te heffen, zonder dat dit op enigerlei wijze invloed heeft op de overige delen van de gebruiksvoorwaarden. Elke voorkoming van of vertraging in de uitvoering door Lightspeed hieronder als gevolg van arbeidsconflicten, overmacht, overheidsbeperkingen, vijandelijke of vijandige overheidsmaatregelen, vuur of ander ongeval of andere oorzaken die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, vormt een excuus voor de nakoming van haar verplichtingen voor een gelijke periode. tot de duur van een dergelijke voorkoming of vertraging.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR LIGHTSPEED API
Lightspeed API is een Application Programing Interface (API), een optioneel onderdeel van het Lightspeed-aanbod, waarmee uw inhoud elektronisch kan worden gedeeld​Deze aanvullende voorwaarden (de "Aanvullende voorwaarden“) Vergroten de gebruiksvoorwaarden en zijn van toepassing op het gebruik van de Lightspeed API. Als deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met een van de andere voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden, hebben deze aanvullende voorwaarden voorrang voor de mate van het conflict, maar alleen met betrekking tot de Lightspeed API.

 1. Autorisatie en registratie

Als u het elektronisch delen van uw inhoud met een derde partij via de Lightspeed API wilt inschakelen, (a) moet u het autorisatieformulier van Lightspeed voor de derde partij invullen, en (b) de derde partij moet zich registreren bij Lightspeed en de voorwaarden van Lightspeed accepteren die van toepassing zijn op derde -party toegang tot en gebruik van Lightspeed API. Als aan de vereisten beschreven in subsecties (a) en (b) wordt voldaan met betrekking tot een derde partij, dan wordt die derde uw "Geautoriseerde derde-ontvanger" voor de doeleinden van deze Aanvullende voorwaarden. Lightspeed zal het elektronisch delen van uw inhoud via de Lightspeed API alleen mogelijk maken met een derde partij die uw geautoriseerde externe ontvanger is.

 1. Vergoedingen

Informatie over de kosten voor Lightspeed API is op aanvraag verkrijgbaar bij Lightspeed. U bent volledig verantwoordelijk voor alle Lightspeed API-gerelateerde kosten die door u of uw geautoriseerde externe ontvangers worden gemaakt.

 1. Verantwoordelijkheid voor geautoriseerde externe ontvangers en uw inhoud

U bent als enige en exclusief verantwoordelijk voor uw geautoriseerde externe ontvangers, inclusief hun handelingen en nalatigheden. U bent als enige en exclusief verantwoordelijk voor uw inhoud en de behandeling van uw inhoud vanaf en na het eerste punt van verzending van het datacenter van Lightspeed naar uw geautoriseerde externe ontvangers via de Lightspeed API (inclusief, maar niet beperkt tot, met betrekking tot de vertrouwelijkheid, veiligheid , nauwkeurigheid en integriteit van uw inhoud). Om enige twijfel te vermijden, zijn artikel 16 (vrijwaring), artikel 17 (afwijzing van garanties) en artikel 18 (beperking van aansprakelijkheid; vrijgave) van de gebruiksvoorwaarden van toepassing op de Lightspeed API en deze aanvullende voorwaarden.

 1. Beëindiging wegens gemak

Lightspeed kan de toegang tot en het gebruik van de Lightspeed API door u en een of meer van uw geautoriseerde externe ontvangers om welke reden dan ook beëindigen na veertien (14) dagen van tevoren schriftelijke kennisgeving aan u. U kunt de toegang tot en het gebruik van de Lightspeed API door een of meer van uw Geautoriseerde externe ontvangers beëindigen met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van veertien (14) dagen aan Lightspeed. Deze beëindigingsrechten komen bovenop alle andere beëindigingsrechten die beschikbaar zijn onder de Gebruiksvoorwaarden. Beëindiging heeft geen invloed op uw verplichting om vergoedingen te betalen die zijn gemaakt voordat de beëindiging van kracht wordt.